RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Referat Spraw Obywatelskich

  

KIEROWNIK - Monika Dybała - tel. 44 616-39-80, m.dybala@wola-krzysztoporska.pl, pok. 1, 2
- sprawy z zakresu USC

Zdzisława Szymczyk - tel. 44 616-39-81, pok. 1
- ewidencja ludności
- sprawy wojskowe

Jan Czubała - tel. 44 616-39-81, pok. 1
- sprawy obrony cywilnej
- reagowania kryzysowego
- powszechny obowiązek obrony
- OSP

  


  

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące, w szczególności:
1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość;
2) postępowań cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
b) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
c) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
d) udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
e) przyjmowania obwieszczeń,
3) zgromadzeń;
4) zbiórek publicznych;
5) prowadzenie spraw związanych z Obroną Cywilną i Spraw Wojskowych oraz spraw związany z obronnością kraju, a w szczególności dotyczących:
a) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
b) współdziałania z organami wojskowymi,
c) administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji poboru i ewidencji,
d) tworzenia formacji obrony cywilnej,
e) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
f) świadczeń na rzecz obrony;
6) realizacja zadań wynikających z zagrożeń kryzysowych;
7) obsługa gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
8) prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej w tym w szczególności:
a) ewidencja działalności gospodarczej,
b) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) prowadzenie spraw związanych z działalnością targowisk;
9) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej w zakresie:
a) administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi,
b) dodatków mieszkaniowych,
c) zamiany lokali,
d) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
e) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej;
10) analiza zaległych płatności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych;
11) zakup materiałów, wyposażenia sportowego dla sołectw;
12) przygotowywanie pozwów do sądu.

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 01.03.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 08.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 496