RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska - 2012 rok

 1. Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
 2. Uchwała nr XVIII/147/12 rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 3. Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2012 rok
 4. Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
 5. Uchwała nr XVIII/150/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi
 6. Uchwała nr XVIII/151/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy składowej części miejscowości Krężna, rodzaj kolonia, wchodzącej w skład miejscowości o urzędowej nazwie Krężna oraz ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Krężna-Kolonia, część składowa Krężna-Kolonia, rodzaj wieś
 7. Uchwała nr XVIII/152/12 rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice na Parzniewice Duże, część składowa Parzniewice Duże, rodzaj wieś oraz zniesienia składowych części miejscowości Parzniewice tj. Juliopol, Przydatki, Pawłów Szkolny, Zamłynie oraz zniesienie integralnych części miejscowości: Łużyk, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe. Ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice Małe, część składowa Parzniewice Małe, rodzaj wieś
 8. Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 9. Uchwała nr XIX/154/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.
 10. Uchwała nr XIX/155/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2013
 11. Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 12. Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 13. Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska
 14. Uchwała nr XIX/159/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gomulin-Kolonia
 15. Uchwała nr XIX/160/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę nazewnictwa miejscowości Rokszyce, Rokszyce
  Szkolne
 16. Uchwała nr XIX/161/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2012 roku
 17. Uchwała nr XIX/162/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice na Parzniewice Duże, część składowa Parzniewice Duże, rodzaj wieś oraz zniesienia składowych części miejscowości Parzniewice tj. Juliopol, Przydatki, Pawłów Szkolny, Zamłynie oraz
  zniesienie integralnych części miejscowości: Łużyk, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe. Ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice Małe, część składowa Parzniewice Małe, rodzaj wieś
 18. Uchwała nr XIX/163/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Oprzężów, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości
 19. Uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
 20. Uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
 21. Uchwała nr XX/166/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 22. Uchwała nr XX/167/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/161/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2012 roku
 23. Uchwała nr XX/168/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wola Krzysztoporska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 24. Uchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Siomki
 25. Uchwała nr XX/170/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska
 26. Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie akceptacji realizacji przez Gminę Wola Krzysztoporska projektu „Szansa na pokonanie trudności” nr WND-POKL.09.01.02-10-073/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 27. Uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Wola Krzysztoporska dla spółki wodnej
 28. Uchwała nr XX/173/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wola Krzysztoporska
 29. Uchwała nr XX/174/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011 – 2015 stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVII/145/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011 -2015
 30. Uchwała nr XXI/175/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 31. Uchwała nr XXI/176/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 32. Uchwała nr XXI/177/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012
 33. Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 34. Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wola Krzysztoporska
 35. Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) gminy Wola Krzysztoporska
 36. Uchwała nr XXI/181/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
 37. Uchwała nr XXI/182/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Wola Krzysztoporska
 38. Uchwała nr XXII/183/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 39. Uchwała nr XXII/184/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy oraz zmiany uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 40. Uchwała nr XXII/185/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sprawozdania finansowego
 41. Uchwała nr XXII/186/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok
 42. Uchwała nr XXII/187/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 (zip)
 43. Uchwała nr XXII/188/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 44. Uchwała nr XXII/189/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych
 45. Uchwała nr XXII/190/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 46. Uchwała nr XXII/191/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 47. Uchwała nr XXII/192/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wola Krzysztoporska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 48. Uchwała nr XXII/193/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR X/86/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wola Krzysztoporska
 49. Uchwała nr XXII/194/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni położonej w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki, oznaczonej numerem działki 644/127 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
 50. Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 51. Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 52. Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
 53. Uchwała nr XXIII/198/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na poprawę bezpieczeństwa
 54. Uchwała nr XXIII/199/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Siomki
 55. Uchwała nr XXIII/200/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Budków
 56. Uchwała nr XXIII/201/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 57. Uchwała nr XXIII/202/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 58. Uchwała nr XXIII/203/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
 59. Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska
 60. Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska a Miastem Piotrków Trybunalski w zakresie zapewnienia oparcia społecznego mieszkańcom Gminy Wola Krzysztoporska cierpiącym na zaburzenia psychiczne w postaci pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
 61. Uchwała nr XXIII/206/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Wola Krzysztoporska
 62. Uchwała nr XXIII/207/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania skargi
 63. Uchwała nr XXIV/208/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 64. Uchwała nr XXIV/209/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 (zip)
 65. Uchwała nr XXIV/210/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 66. Uchwała nr XXIV/211/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 67. Uchwała nr XXIV/212/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej w Gomulinie przy ulicy Szkolnej Nr 2, zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącego w skład Placówki Oświatowej w Gomulinie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
 68. Uchwała nr XXIV/213/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2012 – 2014
 69. Uchwała nr XXV/214/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 70. Uchwała nr XXV/215/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 (zip)
 71. Uchwała nr XXV/216/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 72. Uchwała nr XXV/217/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonych w obrębach: Siomki i Rokszyce II
 73. Uchwała nr XXV/218/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 74. Uchwała nr XXV/219/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
 75. Uchwała nr XXVI/220/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 76. Uchwała nr XXVI/221/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 (zip)
 77. Uchwała nr XXVI/222/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 78. Uchwała nr XXVI/223/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 79. Uchwała nr XXVI/224/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 80. Uchwała nr XXVI/225/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
 81. Uchwała nr XXVI/226/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 82. Uchwała nr XXVI/227/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 83. Uchwała nr XXVI/228/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 84. Uchwała nr XXVI/229/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
 85. Uchwała nr XXVI/230/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wola Krzysztoporska
 86. Uchwała nr XXVII/231/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 87. Uchwała nr XXVII/232/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 (zip)
 88. Uchwała nr XXVII/233/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporsk (zip)
 89. Uchwała nr XXVII/234/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku
 90. Uchwała nr XXVII/235/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 91. Uchwała nr XXVII/236/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/206/12 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Wola Krzysztoporska
 92. Uchwała nr XXVII/237/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wola Krzysztoporska
 93. Uchwała nr XXVII/238/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wola KrzysztoporskaOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 04.02.2013
Podpisał: Teresa Ulcyfer
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 394