RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok

 

 1. Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 2. Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkolach i przedszkolu, dla których organem prowadzacym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2012
 3. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborow do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 pazdziernika 2011 roku
 4. Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych na 2012 r.
 5. Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
 6. Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 7. Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Krężna
 8. Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 9. Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 10. Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie stosowania obciążeń za prace wykonywane u odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych na podstawie ich pisemnego zlecenia
 11. Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 12. Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Mąkolice
 13. Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Wygoda
 14. Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu d/s usuwania skutków awarii powstałych w wyniku zalania Szkoły Podstawowej w Parzniewicach oraz przywrócenia jej do funkcjonowania
 15. Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 16. Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni oznaczonej numerem dzialki 644/127 oraz zewnętrznej sieci cieplnej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej łączącej z budynkami mieszkalnymi osiedla przy ulicy Kościuszki nr 15, 21, 23, 27 i ulicy Południowej nr 2 w Woli Krzysztoporskiej. Ustalam minimalną stawkę czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni w Woli Krzysztoporskiej
 17. Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 18. Zarządzenie nr 18/2012 Szefa OC - Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia w 2012 roku ewakuacji doraźnej w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 19. Zarządzenie nr 19 /2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2012 roku
 20. Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 21. Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy określonych spraw Gminy
 22. Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, dotyczącego zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwai turystyki, realizowanych w 2012 roku
 23. Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2012
 24. Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Pracowników Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej
 25. Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 26. Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Gminie Wola Krzysztoporska
 27. Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sposobu rozliczania poniesionych kosztów w Referacie Gospodarki Komunalnej
 28. Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską /ujemne skutki przezimowania/ i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie i produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 29. Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej
 30. Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
 31. Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie
 32. Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości, położonej w obrębie Oprzężów
 33. Zarządzenie nr 33/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 34. Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 35. Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 36. Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 37. Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów Dni Gminny Wola Krzysztoporska w 2012 r.
 38. Zarządzenie nr 38/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie
 39. Zarządzenie nr 39/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie
 40. Zarządzenie nr 40/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 41. Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
 42. Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gomulinie
 43. Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie
 44. Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
 45. Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 46. Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z  zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 47. Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 48. Zarządzenie nr 48/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 49. Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni oznaczonej numerem działki 644/127 oraz zewnętrznej sieci cieplnej centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej łączącej z budynkami mieszkalnymi osiedla przy ulicy Kościuszki nr 15, 21, 23, 27,19 i ulicy Południowej nr 2 w Woli Krzysztoporskiej. Ustalam minimalną stawkę czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni w Woli
  Krzysztoporskiej
 50. Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 51. Zarządzenie nr 51/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Wola Krzysztoporska
 52. Zarządzenie nr 52/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 53. Zarządzenie nr 53/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 54. Zarządzenie nr 54/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 55. Zarządzenie nr 55/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników
 56. Zarządzenie nr 56/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 57. Zarządzenie nr 57/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 58. Zarządzenie nr 58/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazów o sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 59. Zarządzenie nr 59/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku gminnym w miejscowości Wola Krzysztoporska
 60. Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 61. Zarządzenie nr 61/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 62. Zarządzenie nr 62/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodu Dożynek Gminnychi w 2012 r.
 63. Zarządzenie nr 63/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania "STAŁEGO DYŻURU" Wójta Gminy Wola Krzysztoporska na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 64. Zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 65. Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 66. Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 67. Zarządzenie nr 67/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 68. Zarządzenie nr 68/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 69. Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 70. Zarządzenie nr 70/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 71. Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 72. Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 73. Zarządzenie nr 73/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 74. Zarządzenie nr 74/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Wola Krzysztoporska nie będących nieruchomościami
 75. Zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska nie będących nieruchomościami
 76. Zarządzenie nr 76/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Woli Krzysztoporskiej
 77. Zarządzenie nr 77/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wola Krzysztoporska
 78. Zarządzenie nr 78/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 79. Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 80. Zarządzenie nr 80/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Wola Krzysztoporska dla Projektu "Szansa na pokonanie trudności"
 81. Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 82. Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 września 2012 roku w sprawie usta|enia wysokości stawki czynszu dla części nieruchomości położonej w Gomulinie przy ulicy Szkolnej Nr 2 zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącego w skład Placówki oświatowej w Gomulinie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
 83. Zarządzenie nr 83/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 października 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu udostępniania sali gimnastycznych w Zespole Szkolno - Gimnazjalnyrn w Woli Krzysztoporskiej i Gimnajzum w Gomulinie
 84. Zarządzenie nr 84/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 października 2012 roku w sprawie najmu części nieruchomości poloźonej w Gomulinie przy ulicy Szkolnej nr 2 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w sklad Placówki oświatowej w Gomulinie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
 85. Zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Budków
 86. Zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 października 2012 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 87. Zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży polożonej w obrębie Siomki
 88. Zarządzenie nr 88/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 października 2012 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 89. Zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych, zmian w budżecie oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 90. Zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 91. Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację wlasnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 92. Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2013 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
 93. Zarządzenie nr 93/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji kontroli zarządczej dla Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska"
 94. Zarządzenie nr 94/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 95. Zarządzenie nr 95/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 96. Zarządzenie nr 96/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian budżecie
 97. Zarządzenie nr 97/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/12 z dnia 14 listopada 2012 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2013 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
 98. Zarządzenie nr 98/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 99. Zarządzenie nr 99/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu części pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 100. Zarządzenie nr 100/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy określonych spraw Gminy
 101. Zarządzenie nr 101/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 102. Zarządzenie nr 102/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 103. Zarządzenie nr 103/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 104. Zarządzenie nr 104/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie naliczenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach WspóInot Mieszkaniowych Nr 11,13,15, 21, 23, 27, 29 w Woli Krzysztoporskiej
 105. Zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu użyczania sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej i Gimnazjum w Gomulinie
 106. Zarządzenie nr 106/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej

    Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 24.01.2013
Podpisał: Roman Drozdek
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 489