RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zarządzenia Wojta Gminy - 2011 rok.

 1. Zarządzenie nr 1/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Gminie Wola Krzysztoporska
 2. Zarządzenie nr 2/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Wola Krzysztoporska dla Projektu: 'Moja szansa na dobrą pracę'
 3. Zarządzenie nr 3/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: przepisów przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2011
 4. Zarządzenie nr 4/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Kacprowie działka nr 6,25
 5. Zarządzenie nr 5/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Parzniewicach Dużych działka nr 196/1, 197
 6. Zarządzenie nr 6/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Woli Krzysztoporskiej działka nr 635, 651
 7. Zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Mąkolicach działka nr 237
 8. Zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 9. Zarządzenie nr 9/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w 2011 r. ewakuacji doraźnej w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 10. Zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia składników majątku ruchomego gminy
 11. Zarządzenie nr 11/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w obrębie Borowa
 12. Zarządzenie nr 12/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.01.2011 r. w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych na 2011 r.
 13. Zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
 14. Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 15. Zarządzenie nr 15/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 16. Zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2011 roku
 17. Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28.02.2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 18. Zarządzenie nr 18/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizacje własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 19. Zarządzenie nr 19/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 02.03.2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Woli Krzysztoporskiej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 20. Zarządzenie nr 20/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 07.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji d/s archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2011 r.
 21. Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 08.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, dotyczącego zlecenia zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2011 r.
 22. Zarządzenie nr 22/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Mąkolicach część działki nr 154
 23. Zarządzenie nr 23/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Gminie Wola Krzysztoporska
 24. Zarządzenie nr 24/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Wola Krzysztoporska dla Projektu: 'W drodze po nowe kwalifikacje'
 25. Zarządzenie nr 25/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 26. Zarządzenie nr 26/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 27. Zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy
 28. Zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 29. Zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kozierogi
 30. Zarządzenie nr 30/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16.03.2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 31. Zarządzenie nr 31/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Siomkach działka nr 420/3, 291/3
 32. Zarządzenie nr 32/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21.03.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zasad wykorzystywania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 33. Zarządzenie nr 33/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21.03.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011-2025
 34. Zarządzenie nr 34/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dni Gminy Wola Krzysztoporska w 2011 r.
 35. Zarządzenie nr 35/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 36. Zarządzenie nr 36/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej i utworzenia kancelarii materiałów niejawnych
 37. Zarządzenie nr 37/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot
  dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 38. Zarządzenie nr 38/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 kwietnia 2011r w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska
 39. Zarządzenie nr 39/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą stanowiącą własność Gminy Wola Krzysztoporska
 40. Zarządzenie nr 40/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 07.04.2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2011
 41. Zarządzenie nr 41/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 42. Zarządzenie nr 42/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie
 43. Zarządzenie nr 43/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 44. Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej
 45. Zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 46. Zarządzenie nr 46/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie
 47. Zarządzenie nr 47/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Siomki
 48. Zarządzenie nr 48/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 49. Zarządzenie nr 49/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie
 50. Zarządzenie nr 50/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23.05.2011 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Woli Krzysztoporskiej
 51. Zarządzenie nr 51/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej
 52. Zarządzenie nr 52/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 53. Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej
 54. Zarządzenie nr 54/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 55. Zarządzenie nr 55/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 56. Zarządzenie nr 56/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizacje własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 57. Zarządzenie nr 57/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/11 z dnia 19 maja 2011 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji) rządowej oraz zmian w budżecie
 58. Zarządzenie nr 58/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2011 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej nr 11/2004 Wojta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 03.03.2004 r.
 59. Zarządzenie nr 59/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 60. Zarządzenie nr 60/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 61. Zarządzenie nr 61/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wynikow sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 62. Zarządzenie nr 62/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych
 63. Zarządzenie nr 63/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 64. Zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły
 65. Zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie odwołania dyrektora szkoły
 66. Zarządzenie nr 66/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazów o sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 67. Zarządzenie nr 67/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania Kornisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 68. Zarządzenie nr 68/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Wola Krzysztoporska treningu systemu wykrywania i alarmowania
 69. Zarządzenie nr 69/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/11 z dnia 31 marca 2011 Wojta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 70. Zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 71. Zarządzenie nr 71/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczących zmiany nazewnictwa miejscowości : Rokszyce, Rokszyce Szkolne oraz ustalenia wzoru dokumentu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 72. Zarządzenie nr 72/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie najmu lokali użytkowych w Szkole Podstawowej w Parzniewicach
 73. Zarządzenie nr 73/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską /huragan/ i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 74. Zarządzenie nr 74/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborow do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 75. Zarządzenie nr 75/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie najmu lokali użytkowych Przedszkola w Placówce Oświatowej w Gomulinie
 76. Zarządzenie nr 76/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości składek czynszu najmu lokali użytkowych oraz placu zabaw w Placówce Oświatowej W Gomulinie
 77. Zarządzenie nr 77/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
 78. Zarządzenie nr 78/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 79. Zarządzenie nr 79/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły
 80. Zarządzenie nr 80/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 81. Zarządzenie nr 81/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej
 82. Zarządzenie nr 82/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 83. Zarządzenie nr 83/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 84. Zarządzenie nr 84/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 września 2011 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Gomulinie
 85. Zarządzenie nr 85/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 86. Zarządzenie nr 86/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 września 2011 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
 87. Zarządzenie nr 87/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 88. Zarządzenie nr 88/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Jeżowie oznaczonej numerem działki nr 53
 89. Zarządzenie nr 89/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Piekarach oznaczonej numerem działki 383
 90. Zarządzenie nr 90/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiany kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 91. Zarządzenie nr 91/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego tej nieruchomości, położonej w obrębie Wola
  Krzysztoporska
 92. Zarządzenie nr 92/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnego Zespołu Spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
 93. Zarządzenie nr 93/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych na dzień 9 pazdziernika 2011 roku
 94. Zarządzenie nr 94/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 95. Zarządzenie nr 95/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 96. Zarządzenie nr 96/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 97. Zarządzenie nr 97/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 98. Zarządzenie nr 98/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 października 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań własnych gminy z zakresu gospodarki wodnej realizowanych w 2011 roku
 99. Zarządzenie nr 99/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 100. Zarządzenie nr 100/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczijcych zniesienia nazwy czesci skladowej miejscowości Mąkolice-Kolonia, rodzaj wieś, miejscowości Czartek, rodzaj kolonia oraz ustalenia wzoru dokumentu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 101. Zarządzenie nr 101/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczacych zniesienia nazwy części składowej miejscowości Wola Bogdanowska, rodzaj wieś oraz ustalenia wzoru dokumentu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 102. Zarządzenie nr 102/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczących zniesienia nazwy części składowej miejscowości Kazimierzów, rodzaj kolonia oraz ustalenia wzoru dokumentu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 103. Zarządzenie nr 103/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kompleksowej kontroli zakładu budżetowego - Zarząd Nieruchomościami w Woli Krzysztoporskiej
 104. Zarządzenie nr 104/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 105. Zarządzenie nr 105/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 października 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
 106. Zarządzenie nr 106/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczących zniesienia nazwy części składowej miejscowości Dąbrówka, rodzaj wieś oraz ustalenia wzoru dokumentu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 107. Zarządzenie nr 107/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 108. Zarządzenie nr 108/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczenia ciepła w Kompleksie Oświatowym w Gomulinie
 109. Zarządzenie nr 109/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2012 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
 110. Zarządzenie nr 110/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 111. Zarządzenie nr 111/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 109/11 z dnia 14 listopada 2011 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2012 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
 112. Zarządzenie nr 112/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Mąkolice
 113. Zarządzenie nr 113/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Krzyżanów
 114. Zarządzenie nr 114/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Woli Krzysztoporskiej
 115. Zarządzenie nr 115/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 116. Zarządzenie nr 116/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 117. Zarządzenie nr 117/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 118. Zarządzenie nr 118/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 119. Zarządzenie nr 119/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu nieruchomości budynkowej (budynek gospodarczy) w miejscowości Woźniki-Kolonia
 120. Zarządzenie nr 120/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie najmu nieruchomości budynkowej (budynek gospodarczy) położony w Woźnikach Kolonii nr 1
 121. Zarządzenie nr 121/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 122. Zarządzenie nr 122/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 123. Zarządzenie nr 123/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
 124. Zarządzenie nr 124/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 125. Zarządzenie nr 125/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Woli Krzysztoporskiej stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska
 126. Zarządzenie nr 126/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu nieruchomości lokalowej w miejscowości Wola Krzysztoporska
 127. Zarządzenie nr 127/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Rokszyce II
 128. Zarządzenie nr 128/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 129. Zarządzenie nr 129/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczących zniesienia nazwy składowej części miejscowości Krężna rodzaj kolonia wchodzącej w skład miejscowości o urzędowej nazwie Krężna oraz ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Krężna - Kolonia, część składowa Krężna - Kolonia, rodzaj wieś, ustalenie wzoru dokumentu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 130. Zarządzenie nr 130/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice na Parzniewice Duże , rodzaj wieś oraz zniesienia składowych części miejscowości Parzniewice, tj. Juliopol, Przydatki, Pawłów Szkolny, Zamrynie oraz zniesienie integralnycn części miejscowości: Łużyk, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe oraz ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice Małe, część składowa Parzniewice Małe, rodzaj wieś, ustalenie wzoru dokumentu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacjiOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 20.06.2012
Podpisał: Wójt Gminy
Dokument z dnia: 16.07.2011
Dokument oglądany razy: 2 772