RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  

  

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art.9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wola Krzysztoporska prowadzi Wójt (od dnia 1 stycznia 2012 roku).

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wola Krzysztoporska są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru w Gminie Wola Krzysztoporska.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej ( NIP), numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art.14 ust.2
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie to powinno zawierać także:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze działalności regulowanej. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki nr 5 (pokój nr 9) oraz na stronie internetowej BIP. Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 


   

Załączniki:

 

     

 Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 28.02.2012
Podpisał: Bogusława Dziubecka
Dokument z dnia: 28.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 352