RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska - 2011 rok

 1. Uchwała nr IV/21/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2011 rok
 2. Uchwała nr IV/22/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011
 3. Uchwała nr IV/23/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Komisji Inwentaryzacyjnej dla sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego
 4. Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
 5. Uchwała nr IV/25/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/444/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2010 – 2013
 6. Uchwała nr IV/26/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kozierogi
 7. Uchwała nr V/27/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rokszycach
 8. Uchwała nr V/28/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Seweryny Szmaglewskiej w Woźnikach
 9. Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Gomulinie
 10. Uchwała nr V/30/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 11. Uchwała nr V/31/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 12. Uchwała nr V/32/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wola Krzysztoporska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
 13. Uchwała nr VI/33/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rokszycach
 14. Uchwala nr VI/34/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Seweryny Szmaglewskiej w Woźnikach
 15. Uchwała nr VI/35/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 16. Uchwała nr VI/36/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej
 17. Uchwała nr VI/37/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 18. Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011–2025 (zip)
 19. Uchwała nr VI/39/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 listopada 2008 roku Nr XXV/221/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zastosowania zwolnień oraz określenia inkasentów
 20. Uchwała nr VI/40/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 21. Uchwała VI/41/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2012
 22. Uchwała nr VI/42/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie
 23. Uchwała nr VI/43/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
 24. Uchwała nr VI/44/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonej w obrębie Majków Duży
 25. Uchwała nr VI/45/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 26. Uchwała VI/46/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
 27. Uchwała Nr VI/47/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie zmiany nazewnictwa miejscowości: Rokszyce, Rokszyce Szkolne
 28. Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej
 29. Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej
 30. Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 31. Uchwała nr VII/51/11 rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 32. Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011–2025 (zip)
 33. Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
 34. UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wola Krzysztoporska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 35. UCHWAŁA NR VII/55/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. zmiany uchwały nr XVII/142/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
 36. Uchwała nr VII/56/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu publicznemu Gimnazjum w Gomulinie
 37. Uchwała nr VII/57/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach
 38. Uchwała nr VII/58/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 39. Uchwała nr VII/59/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień
 40. Uchwała nr VII/60/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
 41. Uchwała nr VII/61/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
 42. Uchwała nr VII/62/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Siomki
 43. Uchwała nr VII/63/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Mąkolice
 44. Uchwała nr VII/64/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 45. Uchwała nr VII/65/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącej zmiany nazewnictwa miejscowości: Rokszyce, Rokszyce Szkolne
 46. Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej
 47. Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej
 48. Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
 49. Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok
 50. Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
 51. Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych
 52. Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011(kompresja zip)
 53. Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011–2025 (kompresja zip)
 54. Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego
 55. Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska
 56. Uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 57. Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 58. Uchwała nr VIII/78/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 59. Uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 60. Uchwała nr VIII/80/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/65/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/11 Rady Gminy Wola Krzysztoprska z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporsaka dotyczącej zmiany nazewnictwa miejscowości: Rokszyce, Rokszyce Szkolne
 61. Uchwała nr VIII/81/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącej zmiany nazewnictwa miejscowości: Rokszyce, Rokszyce Szkolne
 62. Uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011–2025 (kompresja zip)
 63. Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 64. Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011–2025 (zip)
 65. Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
 66. Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wola Krzysztoporska
 67. Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VII/62/11 Rady Gminy Wola z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Siomki
 68. Uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bogdanów-Kolonia w przedmiocie zniesienia nazwy części składowej miejscowości Wola Bogdanowska, rodzaj wieś
 69. Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Mąkolice w przedmiocie zniesienia nazwy części składowej miejscowości Mąkolice-Kolonia, rodzaj wieś, miejscowości Czartek, rodzaj kolonia
 70. Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Stradzew w przedmiocie zniesienia nazwy części składowej miejscowości Kazimierzów, rodzaj kolonia
 71. Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 72. Uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
 73. Uchwała nr XI/93/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gomulin Kolonia w przedmiocie zniesienia nazwy części składowej miejscowości Dąbrówka, rodzaj wieś
 74. Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 75. Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 76. Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 77. Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011–2025 (zip)
 78. Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bogdanów na lata 2011-2019
 79. Uchwała nr XI/99/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 321/13 o powierzchni 0,0489 ha, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 80. Uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie
 81. Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce II w Gminie Wola Krzysztoporska ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego
 82. Uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce II w Gminie Wola Krzysztoporska
 83. Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce II w Gminie Wola Krzysztoporska ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego
 84. Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce II w Gminie Wola Krzysztoporska
 85. Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 86. Uchwała nr XII/106/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 87. Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/344/09 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 88. Uchwała nr XII/108/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w latach 2009 - 2010
 89. Uchwała nr XII/109/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2009 -2010
 90. Uchwała nr XII/110/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Mąkolice
 91. Uchwała nr XII/111/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krzyżanów
 92. Uchwała nr XII/112/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Parzniewice w przedmiocie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice Małe, część składowa Parzniewice Małe, rodzaj wieś
 93. Uchwała nr XII/113/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Parzniewice w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Parzniewice na Parzniewice Duże, część składowa Parzniewice Duże, rodzaj wieś oraz zniesienia składowych części miejscowości Parzniewice tj. Juliopol, Przydatki, Pawłów Szkolny, Zamłynie oraz zniesienie integralnych części miejscowości: Łużyk, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe
 94. Uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę nazewnictwa miejscowości: Rokszyce, Rokszyce Szkolne
 95. Uchwała nr XII/115/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjna Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 96. Uchwała nr XIII/116/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej
 97. Uchwała nr XIII/117/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 98. Uchwała nr XIII/118/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
 99. Uchwała nr XIII/119/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 100. Uchwała nr XIII/120/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 marca 2011 r.w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 101. Uchwała nr XIII/121/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Gomulinie
 102. Uchwała nr XIII/122/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krężna w przedmiocie zniesienia nazwy składowej części miejscowości - Krężna, rodzaj kolonia, wchodzącej w skład miejscowości o urzędowej nazwie Krężna
 103. Uchwała nr XIII/123/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krężna w przedmiocie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Krężna - Kolonia, część składowa Krężna - Kolonia, rodzaj wieś
 104. Uchwała nr XIII/124/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
 105. Uchwała nr XIV/125/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 (zip)
 106. Uchwała nr XIV/126/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011–2025 (zip)
 107. Uchwała nr XIV/127/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 108. Uchwała nr XIV/128/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
 109. Uchwała nr XIV/129/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 110. Uchwała nr XIV/130/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
 111. Uchwała nr XIV/131/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Nieruchomościami w Woli Krzysztoporskiej
 112. Uchwała nr XIV/132/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw części składowych miejscowości Mąkolice-Kolonia, Czartek wchodzących w skład miejscowości o urzędowej nazwie Mąkolice, rodzaj wieś
 113. Uchwała nr XIV/133/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy części składowej miejscowości Kazimierzów, wchodzącej w skład miejscowości o urzędowej nazwie Stradzew, rodzaj wieś
 114. Uchwała nr XIV/134/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy części składowej miejscowości Wola Bogdanowska, wchodzącej
  w skład miejscowości o urzędowej nazwie Bogdanów-Kolonia, rodzaj wieś
 115. Uchwała nr XIV/135/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Rokszyce II
 116. Uchwała nr XIV/136/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
 117. Uchwała nr XV/137/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
 118. Uchwała nr XVI/138/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011
 119. Uchwała nr XVI/139/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 (zip)
 120. Uchwała nr XVII/140/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 121. Uchwała nr XVII/141/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 122. Uchwała nr XVII/142/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 (zip)
 123. Uchwała nr XVII/143/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku
 124. Uchwała nr XVII/144/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy części składowej miejscowości Dąbrówka, wchodzącej w skład miejscowości o urzędowej nazwie Gomulin-Kolonia, rodzaj wieś
 125. Uchwała nr XVII/145/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011 – 2015

    

 

  

 Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 05.01.2012
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 3 165