RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zarzadzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska - 2010 r.

 1. Zarządzenie nr 1/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2010
 2. Zarządzenie nr 2/10 z dnia z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Siomkach działka nr 69/2
 3. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 4. Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej obrębie Parzniewice Duże
 5. Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, położonej obrębie Mąkolice
 6. Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Siomki
 7. Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Parzniewice Duże
 8. Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 stycznia 2010 r.
 9. Zarządzenie nr 9/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Mąkolicach działka Nr 101/3, Siomkach działka Nr 275/3, 420/3, 291/3
 10. Zarządzenie nr 10/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
 11. Zarządzenie nr 11/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zlecania zadan publicznych oraz kontroli realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanych w 2010 r.
 12. Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 67/2007 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego obowiązującego  w umowach dzierżawy zawartych na czas oznaczony nie dłużej niż 3 lata
 13. Zarządzenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2010 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Mąkolicach działka nr 165 , Jeżów działka nr 53, Kacprów działka nr 574, Piekary działka nr 399
 14. Zarządzenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Siomki
 15. Zarządzenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazów o sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 16. Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 17. Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15.02.2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 18. Zarządzenie nr 18/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15.02.2010 r. w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych na 2010 r.
 19. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących
 20. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym
 21. Zarządzenie nr 21/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 22. Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych stanowiących stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 23. Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majków Duży - wschód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Gminie Wola Krzysztoporska
 24. Zarządzenie nr 24/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól/placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2010
 25. Zarządzenie nr 25/10 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Gminie Wola Krzysztoporska
 26. Zarządzenie nr 26/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie stawki procentowej służącej ustalaniu opłat planistycznych
 27. Zarządzenie nr 27/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Gminie Wola Krzysztoporska
 28. Zarządzenie nr 28/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Wola Krzysztoporska
 29. Zarządzenie nr 29/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gminie Wola Krzysztoporska
 30. Zarządzenie nr 30/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie Instrukcji ewidencji poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 31. Zarządzenie nr 31/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Wola Krzysztoporska
 32. Zarządzenie nr 32/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 33. Zarządzenie nr 33/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 34. Zarządzenie nr 34/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie Instrukcji gospodarki magazynowej
 35. Zarządzenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zmian w budżecie
 36. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Wola Krzysztoporska dla Projektu ,,Mój nowy zawód"
 37. Zarządzenie nr 37/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie stawki procentowej służącej ustalaniu opłat planistycznych
 38. Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 39. Zarządzenie nr 39 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia 4 maja 2010 r. dniem dodatkowo wolnym od pracy
 40. Zarządzenie nr 40/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zasad wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 41. Zarządzenie nr 41/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
 42. Zarządzenie nr 42/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
 43. Zarządzenie nr 43/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu informatyczne
 44. Zarządzenie nr 44/2010 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28.04.2010 r. w sprawie określenia standardów zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców świetlic szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Wola Krzysztoporska
 45. Zarządzenie nr 45/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 46. Zarządzenie nr 46/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie najmu lokali użytkowych pod działalność gospodarcza stanowiącą własność gminy Wola Krzysztoporska
 47. Zarządzenie nr 47/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 48. Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 49. Zarządzenie nr 49/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 50. Zarządzenie nr 50/2010 z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 51. Zarządzenie nr 51/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
 52. Zarządzenie nr 52/10 Wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
  własnych zadań bieżących oraz zmian w budżecie
 53. Zarządzenie nr 53/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 54. Zarządzenie nr 54/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 55. Zarządzenie nr 55/2010 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 56. Zarządzenie nr 56/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego, utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Wola Krzysztoporska
 57. Zarządzenie nr 57/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2010
 58. Zarządzenie nr 58/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 59. Zarządzenie nr 59/10 Wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmian w budżecie oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 60. Zarządzenie nr 60/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do przeprowadzenia konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań własnych gminy z zakresu gospodarki wodnej realizowanych w 2010 r.
 61. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Piekarach działka nr 383
 62. Zarządzenie nr 62/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Parzniewicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 63. Zarządzenie nr 63/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizacje własnych zadań bieżących oraz zmian w budżecie
 64. Zarządzenie nr 64/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Siomki w Gminie Wola Krzysztoporska
 65. Zarządzenie nr 65/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum
 66. Zarządzenie nr 66/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej
 67. Zarządzenie nr 67/10 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 68. Zarządzenie nr 68/10 Wójta Gminy z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 69. Zarządzenie nr 69/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Gminie Wola Krzysztoporska
 70. Zarządzenie nr 70/2010 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2004 z dnia 15 marca 2004 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 71. Zarządzenie nr 71/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
  zmian w budżecie gminy na rok 2010
 72. Zarządzenie nr 72/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości, położonej w obrębie Wola
  Krzysztoporska
 73. Zarządzenie nr 73/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 74. Zarządzenie nr 74/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 75. Zarządzenie nr 75/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
  przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 76. Zarządzenie nr 76/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lipca 2010 r.
 77. Zarządzenie nr 77/10 Wójta gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 78. Zarządzenie nr 78/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2010 i oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 79. Zarządzenie nr 79/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Gminie Wola Krzysztoporska
 80. Zarządzenie nr 80/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z glosowania przeprowadzonego w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 roku
 81. Zarządzenie nr 81/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2010
 82. Zarządzenie nr 82/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Woli Krzysztoporskiej działka nr 635
 83. Zarządzenie nr 83/2010 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 02.09.2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego p. Annie Ziembie nauczycielowi Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
 84. Zarządzenie nr 84/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2010
 85. Zarządzenie nr 85/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Piekarach działka nr 322
 86. Zarządzenie nr 86/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Krężnej działka nr 251, 252
 87. Zarządzenie nr 87/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Kacprowie działka nr 6,25
 88. Zarządzenie nr 88/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Parzniewicach Dużych działka nr 34,197,196/1
 89. Zarządzenie nr 89/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Siomkach działka nr 107,128,418/3
 90. Zarządzenie nr 90/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 03 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do wyceny kosiarki 'Partner 53-625' przekazanej w użyczenie sołectwu Blizin
 91. Zarządzenie nr 91/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 03 września 2010 r. w sprawie zbycia składników majątku ruchomego gminy
 92. Zarządzenie nr 92/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 września 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 93. Zarządzenie nr 93/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 września 2010 r. w sprawie najmu lokali użytkowych w Szkole Podstawowej
 94. Zarządzenie nr 94/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podjęcia działań przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
 95. Zarządzenie nr 95/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmiana kwot dotacji celowych na realizacje własnych zadań inwestycyjnych oraz zmian w budżecie gminy na rok 2010
 96. Zarządzenie nr 96/2010 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego - pełnomocnika do spraw wyborów i informatyka - pełnomocnika do spraw informatycznej obsługi gminnej
  komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
 97. Zarządzenie nr 97/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
 98. Zarządzenie nr 98/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 99. Zarządzenie nr 99/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2010 i oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 100. Zarządzenie nr 100/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gnriny Wola Krzysztoporska
 101. Zarządzenie 101/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Bogdanów
 102. Zarządzenie nr 102/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kacprów
 103. Zarządzenie nr 103/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 08 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Miłaków
 104. Zarządzenie nr 104/10 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie JeżówOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 01.01.2012
Podpisał: Roman Drozdek
Dokument z dnia: 14.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 459