RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja ustawień wizualnych.

Status, regulaminy i podstawa prawna

 

Wszyscy mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska tworzą wspólnotę samorządową, zwaną dalej "Gminą", która działa poprzez swoje organy.

 

Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców.

 

Podstawy prawne działania samorządu:

  

 

Podstawowe regulaminy:

  

 

Skargi i wnioski
Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników , naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

Skargi i wnioski obywateli przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy p. 11.
- poniedziałek 900 - 1700
- wtorek- piątek 730 – 1530

Obywatele w sprawie skar i wniosków przymowani są przez:
- Przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska lub Wiceprzewodniczącego w każdą środę w godz. 1500– 1600
- Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w każdy wtorek w godz. 1500 – 1600, w przypadku nieobecności Wójta obywateli przyjmuje Zastępca Wójta lub Sekretarz.

 Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 20.07.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 898