RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wykonanie elementów kanalizacji deszczowejna terenie placówki oświatowej w Gomulinie.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Nr sprawy: UZP.271.31.2011

Wola Krzysztoporska 13.07.2011

Wola Krzysztoporska: Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej na terenie placówki oświatowej w Gomulinie.
Numer ogłoszenia: 191857 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5/11, 97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie, tel. (044) 61-63-961, faks (044) 61-63-960 , strona internetowa www.wola-krzysztoporska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej na terenie placówki oświatowej w Gomulinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie kanalizacji deszczowej przed wejściem do sali gimnastycznej, w patio, przy budynku zerówki, przy budynku przedszkola oraz pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a zerówki wraz z podłączeniem do niej rur spustowych z dachów, wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją projektową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.23.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanego trybu udzielenia zamówienia. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robot budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; Wszystkie przesłanki zastosowania ww. przepisu zostały spełnione tj. - robota budowlana stanowiąca przedmiot zamówienia będzie zlecona dotychczasowemu wykonawcy, - jest ona nieobjęta zamówieniem podstawowym, - wartość zamówienia nie przekracza łącznie z innymi robotami dodatkowymi 50% wartości realizowanego zamówienia, - zamówienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia tj. bez wykonania elementów kanalizacji deszczowej może dojść do zalania obiektów tj do wdarcia się wody do wnętrza i zniszczenia posadzek oraz ścian, woda zalegająca na powierzchni gruntu uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie obiektu podczas opadów atmosferycznych. - wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia tj. Projekt budowlany wykonania obiektu nie przewidywał, wykonania kanalizacji deszczowej. Projektant zaprojektował odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio na teren. W projekcie oraz SIWZ przewidziano jedynie wykonanie drenażu opaskowego obiektu, którego zadaniem jest odprowadzenie wód gruntowych z bezpośredniej bliskości fundamentów budynku. Ponadto zgodnie z ustaleniami SIWZ projekt drenażu opaskowego miał być wykonany na etapie realizacji budowy. Podczas realizacji obiektu wykonano częściowo drenaż opaskowy jako tymczasowe odwodnienie placu budowy. Jednocześnie w lutym 2011 r. zlecono wykonanie projektu odwodnienia kompleksu oświatowego w Gomulinie. Projektant zaprojektował do wykonania drenaż wokół budynku. Jednak po ocenie warunków terenowych tj. wykonanego już obiektu oraz warunków terenowych wokół niego uznał, że ukształtowanie terenu umożliwia odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio na teren jedynie w warunkach normalnych, przeciętnych opadów atmosferycznych. Natomiast przy wystąpieniu gwałtownych opadów tj. występujących coraz częściej w ostatnim czasie anomalii pogodowych, występują trudności w odprowadzeniu tych wód. Może to doprowadzić do zalania obiektu tj. wdarcia się wody do środka podczas gwałtownych deszczy lub roztopów. W związku z tym koniecznym do wykonania elementem odwodnienia terenu jest wykonanie elementów kanalizacji deszczowej, dzięki którym wody opadowe zostaną odprowadzone z terenu placówki do przydrożnego rowu Zweryfikowanie początkowych założeń projektanta stało się możliwe po wybudowaniu obiektu, kiedy możliwe było przeprowadzenie analizy warunków wodnych już wybudowanego obiektu. - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego tj. bez prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych z terenu obiekt nie będzie mógł funkcjonować. Aby nie zniszczyć obiektu (w każdej chwili do czasu wykonania odwodnienia grozi zalanie posadzek w budynku podczas gwałtowniejszych deszczy) konieczne jest jak najszybsze uruchomienie kanalizacji deszczowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

EIFFAGE BUDOWNICTO MITEX S.A., Ul. Postępu 5 A, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Opublikował: Anita Prochoń
Publikacja dnia: 13.07.2011 13:37
Dokument oglądany razy: 3901
Podlega Ustawie