RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyUZP. 271.15.2011                                                                    Wola Krzysztoporska 05.07.2011 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl


Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 4 oferty, które zostały ocenione w następujący sposób:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena, streszczenie oceny
1
ENERGA – OBRÓT S.A.
Ul. Mikołaja Reja 29,
80-870 Gdańsk

liczba punktów 98,25
oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu

2
PGE Obrót Spółka Akcyjna
Ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

liczba punktów 100
oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu

3
VATTENFALL SALES POLAND SP. Z O.O.
Ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice

liczba punktów 98,65
oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu

4
CENTROZAP S.A.
Ul. Paderewskiego 32c
40-282 Katowice

liczba punktów 99,40
oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu


Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta firmy :

PGE Obrót Spółka Akcyjna
Ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
za cenę: 591 384,75 zł brutto( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i 75/100 złotych)

Uzasadnienie: oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu a oferta zawiera najniższą cenę w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny jest cena. Złożona oferta otrzymała 100 punktów ze względu na najniższą cenę.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminó1)w określonych w art. 94 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Opublikował: Anita Prochoń
Publikacja dnia: 06.07.2011 11:14
Dokument oglądany razy: 3966
Podlega Ustawie