RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zawiadomienie o wyborze oferty. Nazwa postepowania: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi maszyn ciężkich 2

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty



Wola Krzysztoporska dnia 01.07.2011 r.
UZP. 271.16.2011


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl


Nazwa postępowania: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi maszyn ciężkich 2

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Oferta nr 1

Norbert-adr Norbert Świderek
Ul. Juranda 20 A
97-400 Bełchatów

Liczba pkt w kryterium cena: 100

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta firmy :
Norbert-adr Norbert Świderek
Ul. Juranda 20 A
97-400 Bełchatów

za cenę: 3 579,81 zł brutto za przeszkolenie 1 osoby ( słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć i 81/100 złotych)


Uzasadnienie: oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu a oferta zawiera najniższą cenę w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny jest cena. Złożona oferta otrzymała 100 punktów ze względu na najniższą cenę.


Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminó w określonych w art. 94 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.



Opublikował: Anita Prochoń
Publikacja dnia: 01.07.2011 10:44
Dokument oglądany razy: 3971
Podlega Ustawie