RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Referat Finansów i Budżetu

  

Dane kotaktowe pracowników referatu:

 

KIEROWNIK - Jadwiga Robak, j.robak@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-89, pok. 10

  • Halina Wnuk, tel. 44 616-39-89, h.wnuk@wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
  • Marzena Lec, tel. 44 616-39-89, m.lec@wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
  • Adela Adamczyk, tel. 44 616-39-90, a.adamczyk@wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
  • Joanna Kiereś, tel. 44 616-39-90, j.kieres@wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
  • Jolanta Łasek - płace, tel. 44 616-39-71, j.lasek@wola-krzysztoporska.pl, pok. 17
  • Barbara Marusińska - płace, tel. 44 616-39-71, b.marusinska@wola-krzysztoporska.pl pok. 17
  • Stanisława Zelcer - rozliczanie wody, s.zelcer@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-77, pok. 14
  • Danuta Florczyk, tel. 44 616-39-75, d.florczyk@wola-krzysztoporska.pl, pok. 14

  


  

Do zadań Referatu Finansów i Budżetu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium;
2) udzielanie pomocy wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
3) zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu;
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy;
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
9) rozliczanie inwentaryzacji;
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) przygotowywanie sprawozdań finansowych;
12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
13) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
14) prowadzenie księgi inwentarzowej;
15) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
16) prowadzenie ewidencji odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
17) przygotowywanie i opracowanie we współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 23.05.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 871