RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Referat Organizacji i Kadr

  

KIEROWNIK - Elżbieta Bijoch, tel. 44 616-39-86, e.bijoch@wola-krzysztoporska.pl, pok. 11

Monika Rudzka - obsługa sekretariatu, sekretariat@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 6163961, pok. 11

Teresa Ulcyfer - Obsługa Rady Gminy, tel. 44 616-39-67, t.ulcyfer@wola-krzysztoporska.pl, pok.12

Błażej Ligęza - informatyk, blazej@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-79, pok. 7

  


  

Do zadań Referatu Organizacji i Kadr należy zapewnienie obsługi organizacyjnej wójtowi, zastępcy wójta, sekretarzowi, prowadzenie spraw kancelaryjno – technicznych, prowadzenie spraw osobowych pracowników, zapewnienie obsługi administracyjnej rady gminy oraz jej komisji, wykonywanie zadań z zakresu administrowania i obsługi systemów informatycznych, a w szczególności:
1) obsługa sekretariatu i prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy;
2) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu oraz prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego referatu;
3) prowadzenie archiwum zakładowego;
4) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk;
5) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu;
6) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne oraz napoje dla pracowników, prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;
7) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
8) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
9) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
10) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
11) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
12) ewidencja czasu pracy pracowników;
13) kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych;
14) sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu (jednostek organizacyjnych gminy);
15) opracowanie projektów statutu i regulaminów;
16) prowadzenie zbiorów przepisów powszechnie obowiązujących;
17) prowadzenie spraw BHP, pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
18) przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
19) przechowywanie i publikacja uchwał podejmowanych przez organy Gminy;
20) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady, jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady, jej komisji;
21) protokołowanie sesji, posiedzeń zebrań i spotkań oraz prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień rady, komisji rady;
22) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
23) wykonywanie zadań związanych z realizacją uchwał rady gminy, dotyczących rozplakatowania obwieszczeń;
24) realizacja zadań związanych z wyborami: prezydenta RP, do sejmu i senatu, do rady gminy, wójta, organów sołeckich;
25) realizacja zadań dotyczących referendum;
26) obsługa administracyjna narad sołtysów;
27) obsługa i konserwacja instalacji oprogramowania;
28) zabezpieczenie systemów informatycznych przed wirusami komputerowymi oraz ochrona danych znajdujących się na nośnikach elektronicznych przed dostępem osób niepożądanych;
29) obsługa BIP;
30) sprawy związane z administrowaniem systemów informatycznych w Urzędzie;
31) administrowanie zasobami danych osobowych;
32) nadzorowanie pracy wykonywanej przez pracownika ds. gospodarczych, któremu dodatkowo powierzono obowiązek prowadzenia pojazdów służbowych.

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 15.05.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 6 794