RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Stanowisko d/s Rolnictwa

  

Bogusława Dziubecka - tel. 44 616-39-83, b.dziubecka@wola-krzysztoporska.pl, pok. 9

  

Do zadań stanowiska ds. rolnictwa należy:
1) zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych;
2) organizowanie przetargów na wydzierżawianie gruntów rolnikom;
3) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin w zakresie zwalczania chorób, szkodników i chwastów;
4) podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji roślinnej;
5) nadzór w sprawach hodowli zwierząt gospodarskich;
6) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne, wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schroniskach;
7) podejmowanie działań w sprawach dotyczących gospodarki wodnej wynikających z ustawy;
8) koordynacja gospodarki leśnej nie stanowiącej własności Państwa;
9) planowanie i kontrola zalesień i zadrzewień;
10) koordynacja gospodarki łowieckiej;
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości i ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;
12) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej w zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami budynków;
13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach a w szczególności :
a) nadzór nad funkcjonowaniem gminnego składowiska odpadów komunalnych,
b) wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu gminy,
c) prowadzenie ewidencji pojemników na odpady komunalne, pojemników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
d) prowadzenie kontroli i postępowania egzekucyjnego w zakresie wywiązywania się z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”,
14) udzielanie porad i pomocy rolnikom w sprawach wynikających z zakresu zadań stanowiska.

 


  

Formularze do pobrania:

 

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 15.05.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 663