RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Decyzje środowiskowe 2016

Obwieszczenie z dnia 10.02.2017 r., znak: RB.6220.1.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek chlewni, realizowanego na działkach o nr ewid. 13/2 w miejscowości Kargał Las, gmina Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska znak: RB.6220.2.2016 z dnia 27.12.2016 wydana została decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.

Pisma Gminy Grabica znak: ROS.6220.10.2015 (znak sprawy w UG Wola Krzysztoporska RB.604.24.2016) dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) do chowu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie do 68,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie urządzenia umożliwaiającego pobór wód podziemnych w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych na działce nr ew. 154 obręb Żądło gm. Grabica

Obwieszczenie z dnia 11.10.2016 r., znak: RB.6220.2.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie z dnia 09-06-2016. znak: KO.500-125/16 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27.02-2015 znak:RB.6220.10.2014 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o odziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 138, 139 w obrębie geodezyjnym Woźniki Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska, planowanego przez LT. ENERGIA Sp. z o.o.

Obwieszczenie z dnia 30.06.2016r. znak: RB 6220.1.2016r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek chlewni, realizowanego na działkach o nr ewid. 13/2 w miejscowości Kargał Las, gmina Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie z dnia 21.06.2016 r., znak: RB.6220.4.2016 o wydaniu deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Mąkolice realizaowanej na działce nr ewid.: 46 obręb Mąkolice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.06.2016r. znak: RB.6220.2.2016 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących z dnia 19.05.2016 roku znak.RB.6220.4.2016, odnośnie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Mąkolice realizowanej na działce nr ewid.: 46 obręb Mąkolice.

Obwieszczenie z dnia 10.05.2016 znak WOOŚ-I.4210.41.2015.KK.10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr E1500E na odcinku Piotrków-Jeżów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wydaniu w dniu 10.05.2016 r. postanowienia znak: RB.6220.9.2015 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5.05.2016 znak: RB.6220.16.2011 w sprawie przekazania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do tut. urzędu, pismem z dnia 22.04.2016 r., znak: KO.500-193/15, KO.500-189,197/14  kserokopii prawomocnego wyroku WSA z dnia 03.02.2016 Syg. Akt II SA/Ld 1033/15. Wyrok dotyczył skargi Pana Wiesława Stracha w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie z dnia 5.05.2016 znak RB.7624-1/2011 o wydaniu odmowy uchylenia decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.10.2011 r., znak: RB.7624-1/2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanej na dz. nr ewid. 4 obręb geodezyjny Parzniewice Duże.

Obwieszczenie z dnia 11.04.2016 znak RB.7624-1/2011 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wznowienia postępowania w sprawie, zakończonej decyzją ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.10.2011 r., znak: RB.7624-1/2011 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą planowanej na dz. nr ewid. 4 obręb geodezyjny Parzniewice Duże.

Obwieszczenie  z dnia 01.04.2016r. znak RB 6220.2.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie z dnia 23.03.2016 znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.33 o wydaniu decyzcji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów( S12)

OBWIESZCZENIE z dn. 17.03.2016r. znak: RB.6220.11.2014 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 238, 239 w obrębie geodezyjnym Kozierogi, gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie z dn. 10.02.2016r. znak: RB.6220.1.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie z dn. 26.01.2016r., znak: RB.6220.8.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie samoobsługowej stacji paliw AS24 w miejscowości Majków Duży, położonej na działkach nr 429/2 i 430/2 obręb Majków Duży.

Obwieszczenie z dn. 25.01.2016r., znak: RB.6220.5.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego – obory wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła z obsady 99 DJP do obsady 210,75 DJP) realizowanego na działce 30 obręb Budków.

Obwieszczenie z dn. 18.01.2016, znak: RB.6220.11.2014 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 238, 239 w obrębie geodezyjnym Kozierogi, gm. Wola Krzysztoporska.

 Obwieszczenie z dn. 08.01.2016r. znak: RB.6220.1.2012o  zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.Opublikował: Katarzyna Kowalska
Publikacja dnia: 15.02.2017
Podpisał: Katarzyna Kowalska
Dokument z dnia: 10.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 993