RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Decyzje środowiskowe 2015

Obwieszczenie znak: RB.6220.6.2015 z dnia 18.01.2017 r. o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.

Obwieszczenie z dnia 17.10.2016 r., znak: RB.6220.6.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.

Zawiadomienie o wydaniu obwieszczenia z dnia 04 sierpnia 2016 r., znak: RB.6220.9.2016 dotyczącego wniosku Pani Olgi Lewandowicz, P.P.U.H. Viktoria, Olga Lewandowicz, ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie z dnia 26.07.2016, znak: RB.6220.9.2015, o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu z dnia 23.05.2016 znak: RB.6220.9.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid 100, 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb woźniki, gm. Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26.02.2016r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.29 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26.02.2016r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.28 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego).

Zawiadomienie z dn..26.02.2016 r., znak: RB. 6220.9.2015 o wydaniu postanowienia z dn.26.02.2016 r. znak: RB.6220.9.2015 w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie z dn. 16.02.2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.41.2015.KK.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 30.12.2015r., znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.54, o wydaniu postanowienia z dn. 30.12.2015r. Znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.53 nadającej decyzji Regiolanlego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 39/2015 z dn. 29.12.2015r., znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.49 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Przystosowaniu Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnieniu jego integralności z innymi środkami transportu"rygor natychmiastowej wykonalności.

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 29.12.2015r., znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.51,o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Nr 39/2015 z dn. 29.12.2015r., znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.49.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określanego przez wnioskodawcę nazwą ,, Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 29.12.2015r., znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.50, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określanego przez wnioskodawcę nazwą ,, Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu", Decyzja Nr 39/2015 z dn. 29.12.2015r., znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.49.

Obwieszczenie o wydłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska

Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego – obory wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła z obsady 99 DJP do obsady 210,75 DJP) realizowanego na działce 30 obręb Budków.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 30.11.2015r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.24 o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 05.11.2015r., znak: WOOŚ-I.4201.1.2014.JCH.47 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

Obwieszczenie z dn. 12.11.2015, znak: RB.6220.4.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w hali, dz. 141/5 w Rokszycach II, przy al. Gen. Sikorskiego.

Obwieszczenie z dn. 06.11.2015r., znak: RB.6220.7.2015 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym: dz. nr 692 ob. Jeżów, dz. nr 134 ob. Wygoda, dz. nr 196, 139/4, 122 ob. Siomki, dz. nr 110 ob. Gąski, dz. nr 558, 788/9, 550/2, 551/2, 552/14, 552/12, 552/10, 553/8, 553/6, 554/12, 554/14, 554/10, 555/17, 555/13, 555/15, 555/11, 556/9, 556/11, 557/24, 557/26, 557/32, 557/28, 557/30 ob. Bujny.

Obwieszczenie z dn. 29.10.2015 znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG22 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu postanowienia dopuszczającego Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jako organizacji ekologicznej na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsięwzięcia polegającego na ,,Budowie drogi ekspresowej S12na odcinku Piotrków Tryb. (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego"

Obwieszczenie z dn. 02.11.2015r., znak RB.6220.3.2015 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administacyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu skupu złomu stalowego, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 480/69 i 480/103 w obrębie Wola Krzysztoporska, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie z dnia 20.10.2015 r., znak: RB.6220.1.2012  w sprawie wydłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.

Zawiadomienie z dnia 19.10.2015 r., znak: RB.6220.7.2015 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym: dz. nr 692 ob. Jeżów, dz. nr 134 ob. Wygoda, dz. nr 196, 139/4, 122 ob. Siomki, dz. nr 110 ob. Gąski, dz. nr 558, 788/9, 550/2, 551/2, 552/14, 552/12, 552/10, 553/8, 553/6, 554/12, 554/14, 554/10, 555/17, 555/13, 555/15, 555/11, 556/9, 556/11, 557/24, 557/26, 557/32, 557/28, 557/30 ob. Bujny.

Zawiadamiam o wydaniu postanowienia znak: RB.6220.3.2015 w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu skupu złomu stalowego, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 480/69 i 480/103 w obrębie Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12.10.2015r., znak: KO.461-182/15 dotyczące utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 09.07.2015r., znak: RB.6220.16.2011.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 02.10.2015 r. znak WOOŚ.I-4201.1.2014.JCH.44 dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczacym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.02.2015 r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.2 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 oraz S74.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27.07.2015r., znak: KO.461-27/15 dotyczące utrzymania w mocy postanowienia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.02.2015r., znak: RB.6220.9.2014.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27.07.2015r., znak: KO.461-28/15 dotyczące utrzymania w mocy postanowienia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27.02.2015r., znak: RB.6220.10.2014.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27.07.2015r., znak: KO.461-29/15 dotyczące utrzymania w mocy postanowienia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.02.2015r., znak: RB.6220.11.2014.

Zawiadowmienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu skupu złomu stalowego w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska (znak: RB.6220.3.2015).

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wpłynięciu odwołania z dnia 30.07.2015r. od decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska znak: RB.6220.16.2011 z dnia 09.07.2015r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowści Wola Krzysztoporska.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wpłynięciu opinii biegłego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo-pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164, obręb Borowa.Opublikował: Katarzyna Kowalska
Publikacja dnia: 20.01.2017
Podpisał: Katarzyna Kowalska
Dokument z dnia: 18.01.2017
Dokument oglądany razy: 3 286