RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wójt Gminy

  

Funkcję Wójta Gminy sprawuje:  Roman DrozdekWójt Gminy Wola Krzysztoporska - Roman Drozdek
tel. 44 61-63-962
r.drozdek@wola-krzysztoporska.pl

  

Do zakresu zadań wójta należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5) okresowe zwoływanie – nie mniej jednak, niż raz w tygodniu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11) upoważnienie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.

  

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy:

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 20.10.2015
Podpisał: Roman Drozdek
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 6 580