RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Budownictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Budownictwa

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
2) przedmiarowanie i kosztorysowanie robot budowlanych;
3) odczytywanie dokumentacji technicznej;
4) sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego;
4) sporządzanie decyzji w sprawie warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz prawa dysponowania gruntem;
5) stosowanie Prawa budowlanego w szczególności przepisów dotyczących procesów inwestycyjnych w budownictwie;
6) przygotowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień na roboty budowlane.

4.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy;
5) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia);
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa ROK.2110.6.2011" w terminie do dnia 20 września 2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) ".

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 25.08.2011
Dokument oglądany razy: 3104