RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Organizacji i Kadr

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

 

  

ROK.2110.6.2015                                                       Wola Krzysztoporska, dnia 09.09.2015 r.


WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor w Referacie Organizacji i Kadr


1. Wymagania niezbędne:
1) ukończone studia wyższe magisterskie na co najmniej jednym z kierunków: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, administracja, prawo;
2) co najmniej 3 letni staż pracy;
3) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) dyspozycyjność;
4) komunikatywność;
5) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
6) skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji Word i Excel;
8) chęć dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) prawo jazdy kat. B;
10) umiejętność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa sekretariatu i prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy;
2) udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy;
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu;
4) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych Referatów lub stanowisk;
5) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;
6) prowadzenie rejestru pieczęci;
7) koordynowanie spraw z zakresu działalności lobbingowej;
8) prowadzenie archiwum Urzędu Gminy;
9) prowadzenie pojazdu służbowego kat. B w ramach wykonywanych obowiązków;
10) znajomość przepisów:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów);
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie zaświadczeń, świadectw pracy);
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
10) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia);
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacji i Kadr” ROK.2110.6.2015” w terminie do dnia 22 września 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul. Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U. z  2014 poz. 1182 r.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.  Dz. U.  z 2014 r . poz. 1202)".

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 09.09.2015
Dokument oglądany razy: 2026