RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Podatków i Opłat

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy

ROK.2110.5.2015                                                             Wola Krzysztoporska, dnia 09.06.2015 r.


WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor w Referacie Podatków i Opłat


1. Wymagania niezbędne:
1) ukończone studia wyższe magisterskie na co najmniej jednym z kierunków: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, administracja, prawo;
2) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) dyspozycyjność;
4) komunikatywność;
5) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
6) skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji Word i Excel;
8) chęć dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) prawo jazdy kat. B;
10) umiejętność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat lokalnych;
2) prowadzenie ewidencji podatników;
3) aktualizowanie, gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym składanych informacji podatkowych;
4) wystawianie upomnień dla zalegających podatników;
5) wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa;
6) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg ustawowych oraz ulg w zapłacie podatków i innych należności pieniężnych stanowiących dochód gminy;
7) dokonywanie oględzin podatkowych i czynności kontrolnych u podatników, celem ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania;
8) rozliczanie inkasentów z zebranej gotówki;
9) obsługa kasowa urzędu i uzgadnianie wpłat;
10) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
11) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej organów;
12) znajomość przepisów:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 r. - o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dział I).


4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu);
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia);
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatków i Opłat ROK.2110.5.2015” w terminie do dnia 22 czerwca 2015  r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2014 poz. 1182 r.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)".

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 09.06.2015
Dokument oglądany razy: 3087