RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Unijnych Zamówień Publicznych i Promocji

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy

 

 

 ROK.2110.4.2015                                                  Wola Krzysztoporska, dnia 08.04.2015 r.


WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor w Referacie Funduszy Unijnych Zamówień Publicznych i Promocji


1. Wymagania niezbędne:

1) ukończone studia wyższe na co najmniej jednym z kierunków: dziennikarstwo, polonistyka, historia, prawo, filozofia, nauki o polityce;
2) co najmniej 3-letnie zatrudnienie w czasopiśmie lub gazecie co najmniej o zasięgu lokalnym (zatrudnienie rozumiane jest jako współpraca na podstawie umowy o pracę w charakterze redaktora/dziennikarza);
3) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) dyspozycyjność;
4) komunikatywność;
5) biegła znajomość języka polskiego oraz umiejętność redagowania artykułów, komunikatów i innych treści związanych z działalnością promocyjną Gminy;
6) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
7) dobra znajomość obsługi komputera;
8) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego;
9) prawo jazdy kat. B;
10) mile widziana znajomość języka angielskiego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Promocja gminy poprzez:
1) przygotowanie materiałów promujących gminę;
2) redagowanie biuletynu informacyjnego gminy;
3) redagowanie strony internetowej gminy;
4) uczestniczenie w uroczystościach, imprezach i spotkaniach związanych z promocją gminy;
5) upowszechnianie informacji dotyczących gminy;
6) przekazywanie informacji dotyczących Gminy do lokalnej prasy;
7) gromadzenie i systematyzowanie informacji o Gminie;
8) zamawianie materiałów promocyjnych na potrzeby UG Wola Krzysztoporska;
9) koordynowanie udziału gminy w konkursach, plebiscytach związanych z promocją gminy;
10) prowadzenie promocji Gminy w zakresie terenów inwestycyjnych, kontakty
z  przedsiębiorstwami, promocja specjalnej strefy ekonomicznej;
11) współpraca w zakresie promocji z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu);
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
10) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia);
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Funduszy Unijnych Zamówień Publicznych i Promocji ROK.2110.4.2015” w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U. z  2014 poz. 1182 r.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.  Dz. U.  z 2014 r . poz. 1202)."

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 08.04.2015
Dokument oglądany razy: 2190