RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Budownictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

 

  

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor w Referacie Budownictwa


1. Wymagania niezbędne:

1) ukończone studia wyższe na co najmniej jednym z kierunków: budownictwo, prawo, administracja;
2) co najmniej 3-letnia praktyka w jednostkach samorządowych;
3) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 t.j.).

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
5) umiejętność odczytywania kosztorysów;
6) dyspozycyjność;
7) dobra znajomość obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji inwestycji gminnych;
2) udział w czynnościach odbiorowych inwestycji gminnych;
3) prowadzenie spraw związanych z adaptacją, remontem oraz bieżącym utrzymaniem budynków gminnych;
4) prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego;
5) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej tj.:
a) prowadzenie spraw z zakresu energetyki i telekomunikacji,
b) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych;
d) oświetlenia ulicznego;
6) sporządzanie sprawozdań i analiz wynikających z zakresu działania stanowiska.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
3) praca narażona na stres.

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia) - dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu);
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
10) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia);
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa ROK.2110.3.2015” w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul. Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 poz. 1182 r. t.j.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.poz. 1202)."

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 06.04.2015
Dokument oglądany razy: 2234