RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansów i Budżetu

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

 

 

  

 ROK.2110.2.2015                                                       Wola Krzysztoporska, dnia 02.03.2015 r.


WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor w Referacie Finansów i Budżetu

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe;
2) co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
3) umiejętność rozliczania i sporządzania deklaracji podatkowych VAT;
4) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202).

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
5) dyspozycyjność;
6) dobra znajomość obsługi komputera;
7) umiejętność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie wszystkich czynności obowiązujących podatnika podatku VAT;
2) rozliczanie inwestycji, wystawianie dowodów przyjęcia – OT;
3) ewidencja księgowa czynszów, miesięczne uzgadnianie wielkości kwot przypisów, odpisów, wpłat, odsetek czynszów;
4) rozliczanie najemców lokali użytkowych za dostawę ciepła, ustalenie wielkości nadpłat, niedopłat;
5) ustalanie taryf za wodę i ścieki.


4. Warunki pracy na stanowisku:

1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
3) praca narażona na stres.

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


6.Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu);
5) w związku z odpowiedzialnością wynikającą z art. 56 § 1 kodeksu karno skarbowego oświadczenie o praktycznej znajomości zasad rozliczania podatku VAT;
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) ;
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
11) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy         (kserokopia);
12) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansów i Budżetu ROK.2110.2.2015” w terminie do dnia 16 marca 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2014 poz. 1182 r.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2014 r . poz. 1202)".

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 03.03.2015
Dokument oglądany razy: 2287