RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

  

ROK.2110.1.2014                                                              Wola Krzysztoporska, dnia 16.01.2014 r.

 


WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe magisterskie;
4) udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;
5) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. (Dz. U. z 2013r., poz. 182);
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
8) stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku kierownika GOPS.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, w tym ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
2) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, Prawa zamówień publicznych;
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
4) samodzielność, rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
5) łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność i otwartość;
6) umiejętność kierowania zespołem ludzi;
7) umiejętność dobrej organizacji pracy;
8) znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi;
9) dyspozycyjność;
10) dobra znajomość obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przez wydawanie zarządzeń, regulaminów itp. ;
2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka;
3) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych Ośrodka na podstawie stosownych, wymaganych przepisami prawa upoważnień;
4) przygotowanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka;
5) analizowanie działalności Ośrodka pod względem finansowym oraz zabieganie o środki na pokrycie statutowych zadań Ośrodka;
6) współpraca z instytucjami i organizacjami mającymi związek z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczo-pomocowych;
7) przygotowanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka i efektywności pomocy społecznej;
8) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;
9) dbanie o dobór kadr i podnoszenie kwalifikacji pracowników;
10) przygotowywanie informacji, analiz i materiałów niezbędnych dla Wójta lub Rady Gminy.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
3) praca narażona na stres.

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) kserokopia posiadanej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;
5) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu);
6) kwestionariusz osobowy;
7) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
10) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ROK.2110.1.2014” w terminie do dnia 30 stycznia 2014  r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

 

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 17.01.2014
Dokument oglądany razy: 3198