RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Budownictwa w wymiarze pełnego etatu

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

 

Wola Krzysztoporska, dnia 23.10.2013 r.

ROK.2110.3.2013


WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor w Referacie Budownictwa  w wymiarze pełnego etatu

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), ;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: budownictwo, prawo, administracja, ochrona środowiska, inżynieria środowiska;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) znajomość prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej, prawa ochrony środowiska.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym wypisy i wyrysy z planów oraz informacje o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania;

2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym i decyzjami o warunkach zabudowy;
3) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
3) praca narażona na stres.

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) ;
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia);
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa ROK.2110.4.2013” w terminie do dnia 18 listopada 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 25.10.2013
Dokument oglądany razy: 2894