RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Wola Krzysztoporska, dnia 05.09.2013r.


ROK.2110.3.2013

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa, administracji, ekonomii lub ochrony środowiska;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, Prawa ochrony środowiska.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m. in.:

  • przyjmowanie i analiza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ich ewidencji,
  • nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych kierowanych do właścicieli nieruchomości,
  • ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • nadzór nad realizacją umowy zawartej z Wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska,
  • przygotowania danych z zakresu prowadzonych spraw niezbędnych do opracowania rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnych z art. 3 ust, 2 pkt 10 ustawy,
  • prowadzenie działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • przyjmowanie i egzekwowanie sprawozdawczości od podmiotów odbierających odpady komunalne;

2) pomoc w prowadzeniu postępowań dotyczących usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności opracowanie decyzji o usunięciu odpadów;
3) zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m. in. azbest, PCB);
4) pomoc w prowadzeniu spraw dotyczących utylizacji azbestu;
5) opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy oraz stała ich weryfikacja;
6) sporządzanie sprawozdań i analiz wynikających z zakresu działania stanowiska.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
3) praca narażona na stres.

5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy ( CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) ;
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej ROK.2110.3.2013” w terminie do dnia 27 września 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 3117