RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Funduszy Unijnych Zamówień Publicznych i Promocji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

    

  

ROK.2110.2.2013                                                     Wola Krzysztoporska, dnia 13.06.2013r. 

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor w Referacie Funduszy Unijnych Zamówień Publicznych i Promocji  

(przewidywany termin zatrudnienia – lipiec 2013 r.)

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe magisterskie: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, lub marketing i zarządzanie;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą funduszy unijnych;
5) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminy, przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawo zamówień publicznych, prawa samorządowego;
6) znajomość obsługi programów Word, Excel.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł zewnętrznych;
2) podejmowanie czynności związanych z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł zewnętrznych;
3) promocja Gminy Wola Krzysztoporska, w szczególności:
a) opracowywanie informacji na stronę internetową Gminy,
b) przekazywanie informacji do lokalnej prasy,
c) gromadzenie informacji o Gminie,
4) przygotowywanie materiałów promujących Gminę;
4) pełnienie obowiązków redaktora Bezpłatnego Informatora Gminy Wola Krzysztoporska „Nasza Gmina”;
5) współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną;
6) pełnienie funkcji członka Komisji Przetargowej powołanej do oceny postępowań przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) pełnienie funkcji członka Zespołu Oceniającego do oceny postępowań o udzielanie zamówień nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
8) przygotowywanie umów cywilnoprawnych;
9) udział w przeprowadzaniu postępowań z zakresu zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
10) udział w przeprowadzaniu postępowań z zakresu zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych nie objętych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4.Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy ( CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) ;
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Funduszy Unijnych Zamówień Publicznych i Promocji ROK.2110.2.2013” w terminie do dnia 25 czerwca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 13.06.2013
Dokument oglądany razy: 2607