RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

  

ROK.2110.1.2013                                                             Wola Krzysztoporska, dnia 12.04.2013 r.

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub dziedziny nauk technicznych;
4) staż pracy – minimum 4 lata;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej, znajomość ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, znajomość zasad zarządzania nieruchomościami, przepisów ochrony środowiska.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie, organizowanie i nadzorowanie całokształtu pracy pracowników podległego referatu;
2) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw prowadzonych przez podległy referat;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) nadzór nad systemem związanym z realizacją odbioru odpadów,
b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
c) prowadzenie kontroli przedsiębiorców,
d) wydawanie decyzji dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady,
e) nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
f) wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu gminy,
g) prowadzenie ewidencji pojemników na odpady komunalne, pojemników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
h) prowadzenie kontroli i postępowania egzekucyjnego w zakresie wywiązywania się z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”;
4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności wydawanie decyzji o usunięciu odpadów;
5) zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest, PCB);
6) przygotowanie sprawozdań z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska;
7) wydawanie projektów decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz przygotowanie dokumentów zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia) - dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia   
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) ;
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9)inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy            (kserokopia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej ROK.2110.1.2013” w terminie do dnia 6 maja 2013 r.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 12.04.2013
Dokument oglądany razy: 2742