RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

  

  

  

ROK.2110.1.2012

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej


1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk technicznych;
4) staż pracy – minimum 4 lata;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:

1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
4) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej, znajomość ustaw Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie, organizowanie i nadzorowanie całokształtu pracy pracowników podległego referatu;
2) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw prowadzonych przez podległy referat;
3) zarządzanie powierzonymi urządzeniami i siecią wodno – kanalizacyjną;
4) nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej urządzeń i sieci wodno – kanalizacyjnej i dostarczanie odbiorcom w ramach związanych z nimi umów wody oraz odprowadzanie ścieków;
5) nadzór nad uzgadnianiem dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych do projektowania przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych;
6) dokonywanie odbiorów technicznych nowych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych;
7) nadzór nad wykonywaniem przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków;
8) nadzorowanie konserwacji i utrzymania drożności kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
9) nadzorowanie eksploatacji oczyszczalni ścieków;
10) przygotowywanie i opracowanie we współpracy z Referatem Finansów i Budżetu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy ( CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia)
(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
4) kwestionariusz osobowy;
5) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia);
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) ;
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej ROK.2110.1.2012” w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 01.06.2012
Dokument oglądany razy: 3113