RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zarządzenia Wójta - 2015 rok

  

 1. Zarządzenie nr 1/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w z dnia 14 listopada 2014 roku sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2015 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 112/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 grudnia 2014 r.
 2. Zarządzenie nr 2/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 3. Zarządzenie nr 3/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 4. Zarządzenie nr 4/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych w 2015 r.
 5. Zarządzenie nr 5/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
 6. Zarządzenie nr 6/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 7. Zarządzenie nr 7/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2015 roku (zip)
 8. Zarządzenie nr 8/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 9. Zarządzenie nr 9/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodu Dni Gminy w 2015 r.
 10. Zarządzenie nr 10/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 11. Zarządzenie nr 11/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 12. Zarządzenie nr 12/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zaopatrzenia w okulary ochronne dyrektorów szkół/przedszkola zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 13. Zarządzenie nr 13/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji formularzy dowodowych
 14. Zarządzenie nr 14/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2015 roku
 15. Zarządzenie nr 15/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Wola Krzysztoporska
 16.  Zarządzenie nr 16/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku
 17. Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej
 18. Zarządzenie nr 18/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przeznaczone
 19. Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w sprawach dodatków mieszkaniowych
 20. Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej
 21. Zarządzenie nr 22/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Parzniewice Duże, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 22. Zarządzenie nr 24/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 23. Zarządzenie nr 25/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu dochodów budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej
 24. Zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 25. Zarządzenie nr 28/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska niezbędnych do dokonania rozliczeń pomiędzy gminami w 2015 r.
 26. Zarządzenie nr 29/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej
 27. Zarządzenie nr 30/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkową gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 28. Zarządzenie nr 31/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 29. Zarządzenie nr 32/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej położonej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej 22
 30. Zarządzenie nr 33/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 31. Zarządzenie nr 34/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 32. Zarządzenie nr 35/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zakresu zadań koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2014 roku
 33. Zarządzenie nr 36/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej
 34. Zarządzenie nr 37/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia w 2015 roku ewakuacji doraźnej w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 35. Zarządzenie nr 38/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizacje własnych zadań budżetowych
 36. Zarządzenie nr 39/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2015
 37. Zarządzenie nr 40/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
 38. Zarządzenie nr 41/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 39. Zarządzenie nr 42/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2015, oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 40. Zarządzenie nr 43/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie uzupełnienie składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 41. Zarządzenie nr 44/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowych
 42. Zarządzenie nr 45/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Wola Krzysztoporska
 43. Zarządzenie nr 46/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kacprów
 44. Zarządzenie nr 47/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenie wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Piekary
 45. Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 46. Zarządzenie nr 49/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego
 47. Zarządzenie nr 50/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 48. Zarządzenie nr 51/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw, na czas oznaczony w trybie przetargowym
 49. Zarządzenie nr 52/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dla części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw na czas oznaczony w trybie przetargowym
 50. Zarządzenie nr 53/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 51. Zarządzenie nr 54/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta i sekretarza gminy do prowadzenia określonych spraw gminy
 52. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat niezależnych od właścicieli dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych nr 11, 13, 115, 21, 23, 27 i 29 w Woli Krzysztoporskiej stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 53. Zarządzenie nr 56/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta
 54. Zarządzenie nr 57/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia składników majątku ruchomego gminy
 55. Zarządzenie nr 58/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych
 56. Zarządzenie nr 59/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2004 z dnia 17 marca 2004 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 57. Zarządzenie nr 59/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 58. Zarządzenie nr 62/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 59. Zarządzenie nr 63/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem części nieruchomości położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw
 60. Zarządzenie nr 64/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł dotyczących referendum oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 roku
 61. Zarządzenie nr 66/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 62. Zarządzenie nr 67/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie składu i zasad powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
 63. Zarządzenie nr 68/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika d/s wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Wola Krzysztoporska
 64. Zarządzenie nr 69/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej
 65. Zarządzenie nr 70/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodu Dożynek Gminnych w 2015 r.
 66. Zarządzenie nr 71/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29.04.2008 r. zmienionego zarządzeniem nr 54/12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lipca 2012 r. dotyczącego Gminnego Zespołu Zarządzania KryzysowegoOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 21.07.2015
Podpisał: Roman Drozdek
Dokument z dnia: 18.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 747