RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Statut, regulaminy i podstawa prawna

 

Wszyscy mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska tworzą wspólnotę samorządową, zwaną dalej "Gminą", która działa poprzez swoje organy.

 

Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców.

 

Podstawy prawne działania samorządu:

 

  

 

Podstawowe regulaminy:

  

  

 


 

Skargi i wnioski


Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

Skargi i wnioski obywateli przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy p. 11
- poniedziałek 900 - 1700
- wtorek- piątek 730 – 1530

Obywatele w sprawie skar i wniosków przymowani są przez:

  • Przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska lub Wiceprzewodniczącego w każdy poniedziałek w godz. 900– 1400
  • Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w każdy piątek w godz. 1300 - 1600
  • Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w każdy wtorek w godz. 1500 – 1600, w przypadku nieobecności Wójta obywateli przyjmuje zastępca Wójta lub Sekretarz.

 Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 10.06.2015
Podpisał: Elżbieta Bijoch
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 129