RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Wola Krzysztoporska


    

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wola Krzysztoporska:

  

  
I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wola Krzysztoporska prowadzi:


Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
Referat Organizacji Kadr

ul. Kościuszki 5, 97 – 371 Wola Krzysztoporska tel. 044/61-63-986,
godziny urzędowe: poniedziałek 900 -1700, wtorek - piątek 730 - 1530


II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury: „1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1
rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej
organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”


III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.


IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330). Nr konta Gminy Wola Krzysztoporska w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/Wola Krzysztoporska: 59 8973 0003 0010 0200 1496 0003.

    

   Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 10.06.2015
Podpisał: Elżbieta Bijoch
Dokument z dnia: 31.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 948