RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska - 2014 rok

  

 1. Uchwała Nr XLII/334/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 (zip)
 2. Uchwała Nr XLII/335/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 3. Uchwała Nr XLII/336/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2014 rok
 4. Uchwała Nr XLII/337/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
 5. Uchwała Nr XLII/338/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska
 6. Uchwała Nr XLII/339/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 7. Uchwała Nr XLII/340/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
 8. Uchwała Nr XLII/341/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
 9. Uchwała Nr XLII/342/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
 10. Uchwała nr XLIII/343/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 11. Uchwała nr XLIII/344/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 12. Uchwała nr XLIII/345/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 13. Uchwała nr XLIII/346/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 (zip)
 14. Uchwała nr XLIII/347/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 15. Uchwała nr XLIII/348/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2015
 16. Uchwała nr XLIII/349/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 17. Uchwała nr XLIII/350/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych
 18. Uchwała nr XLIII/351/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/218/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
  okręgu wyborczym
 19. Uchwała nr XLIII/352/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 20. Uchwała nr XLIII/353/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska
 21. Uchwała nr XLIII/354/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
 22. Uchwała nr XLIII/355/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
 23. Uchwała nr XLIII/356/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2014 roku
 24. Uchwała nr XLIV/357/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 25. Uchwała nr XLIV/358/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 r. (zip)
 26. Uchwała nr XLIV/359/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 27. Uchwała nr XLIV/360/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 28. Uchwała nr XLIV/361/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Piotrkowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 29. Uchwała nr XLIV/362/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska nr XLII/338/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska
 30. Uchwała nr XLIV/363/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Blizin na lata 2014-2024
 31. Uchwała nr XLIV/364/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mąkolice na lata 2014-2024
 32. Uchwała nr XLIV/365/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wola Krzysztoporska
 33. Uchwała nr XLIV/366/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 -2016
 34. Uchwała nr XLIV/367/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bogdanów
 35. Uchwała nr XLIV/368/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kacprów
 36. Uchwała nr XLIV/369/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wygoda
 37. Uchwała nr XLIV/370/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 38. Uchwała nr XLV/371/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 39. Uchwała nr XLV/372/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 (zip)
 40. Uchwała nr XLV/373/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 41. Uchwała nr XLV/374/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na poprawę bezpieczeństwa
 42. Uchwała nr XLV/375/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł projektu systemowego – „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 43. Uchwała nr XLV/376/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie likwidacji filii biblioteki w Bogdanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej
 44. Uchwała nr XLVI/377/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 45. Uchwała nr XLVI/378/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013 r.
 46. Uchwała nr XLVI/379/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok
 47. Uchwała nr XLVI/380/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 (zip)
 48. Uchwała nr XLVI/381/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 49. Uchwała nr XLVI/382/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 50. Uchwała nr XLVI/383/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli powierzenia wykonania zadania publicznego Miastu Piotrków Trybunalski w drodze porozumienia międzygminnego w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 51. Uchwała nr XLVI/384/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli powierzenia wykonania zadania publicznego Miastu Bełchatów w drodze porozumienia międzygminnego w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 52. Uchwała nr XLVI/385/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli powierzenia wykonania zadania publicznego Gminie Bełchatów w drodze porozumienia międzygminnego w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 53. Uchwała nr XLVI/386/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli powierzenia wykonania zadania publicznego Gminie Rozprza w drodze porozumienia międzygminnego w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 54. Uchwała nr XLVI/387/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska
 55. Uchwała nr XLVI/388/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parzniewice Duże
 56. Uchwała nr XLVI/389/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Parzniewice Duże
 57. Uchwała nr XLVII/390/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 58. Uchwała nr XLVII/391/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014  (zip)
 59. Uchwała nr XLVII/392/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip) 
 60. Uchwała nr XLVII/393/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim
 61. Uchwała nr XLVII/394/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu polegającej na wykonaniu przepustu i kolektora krytego oraz konserwacji rowu w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kolonia Oprzężów na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 62. Uchwała nr XLVII/395/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
 63. Uchwała nr XLVII/396/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie likwidacji filii biblioteki w Bogdanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej
 64. Uchwała nr XLVII/397/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/387/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska
 65. Uchwała nr XLVII/398/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
 66. Uchwała nr XLVIII/399/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 października 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 67. Uchwała nr XLVIII/400/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 (zip)
 68. Uchwała nr XLVIII/401/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 69. Uchwała nr XLVIII/402/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 października 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 70. Uchwała nr XLVIII/403/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej
 71. Uchwała nr XLIX/404/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska
 72. Uchwała nr XLIX/405/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021”
 73. Uchwała nr XLIX/406/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia raportu z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2009 – 2013” za lata 2011– 2012
 74. Uchwała nr XLIX/407/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 75. Uchwała nr XLIX/408/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 76. Uchwała nr XLIX/409/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 (zip)
 77. Uchwała nr XLIX/410/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 78. Uchwała nr XLIX/411/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
 79. Uchwała nr XLIX/412/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/387/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska, zmienionej uchwałą Nr XLVII/397/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/387/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska
 80. Uchwała nr XLIX/413/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Borowa


  

Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 -2015


 1. Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 2. Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy
 3. Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 4. Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy
 5. Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 6. Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 7. Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 (zip)
 8. Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 9. Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 10. Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr I/2/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy
 11. Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 (zip)
 12. Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 13. Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku
 14. Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/252/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 15. Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
 16. Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola KrzysztoporskaOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 09.02.2015
Podpisał: Teresa Ulcyfer
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 627