RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

RADA GMINY 2010-2014

Stanowisko d/s Obsługi Rady Gminy: Teresa Ulcyfer

  • tel:  44 6163961 (wew. 27)
  • e-mail: t.ulcyfer@wola-krzysztoporska.pl


Godziny urzędowania:

  • poniedziałek: 900- 1700
  • wtorek - piątek 730- 1530

Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro - sekretariat

  

Skład Rady Gminy Wola Krzysztoporska (kadencja 2010 - 2014)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY - Maria Głowacka (okręg wyborczy: Mąkolice, Koziorogi, Piekary, Stradzew), tel. 44 617-35-21

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Grzegorz Konecki (okręg wyborczy: Majków Duży, Praca, Rokszyce I), tel. 694-815-066

Michał Gaworczyk
(Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego), okręg wyborczy: Bujny, tel. 509-270-936

Jerzy Krzesiński (Członek Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu, oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) - okręg wyborczy: Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe, Poraj, Parzniewiczki, tel. 44 616-30-97

Paweł Malik (Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego), okręg wyborczy: Glina, Piaski, Krzyżanów, Siomki, Wygoda, Jeżów, tel. 607-555-317

Wiesław Odrzywół (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu), okręg wyborczy: Glina, Piaski, Krzyżanów, Siomki, Wygoda, Jeżów,  tel. 888-717-980

Ryszard Olejnik (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego),  okręg wyborczy: Bogdanów, Bogdanów Kolonia, Borowa, Miłaków, Moników,  tel. 692-359-866

Józef Plich (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego),  okręg wyborczy: Gomulin, Gomulin Kolonia, Żachta - tel. 44 615-34-86

Andrzej Płosa (Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego), okręg wyborczy: Krężna, Krężna Kolonia, Oprzężów, Oprzężów Kolonia, tel. 508-716-188

Dariusz Pytka (Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego)
okręg wyborczy: Gąski, Wola Rokszycka, Rokszyce II, Kargał Las, tel. 798-096-721

Joanna Sala (Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu, oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego)
Okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska, Kacprów
tel. 509-380-664

Mariusz Stasiak (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu)
Okręg wyborczy: Budków, Mzurki, Piekarki, Woźniki, Woźniki Kolonia, tel. 503-947-188

Błażej Strzelczyk (Członek Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego), Okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska, Kacprów
tel. 503-141-695

Barbara Torchalska (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) - Okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska, Kacprów
tel. 501-707-160

Tomasz Walas (Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu) - okręg wyborczy: Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, Radziątków, tel. 604-868-576


 
Kompetencje Rady Gminy
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a. społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2010 - 2014 rok


Oświadczenia majątkowe Radnych (kadencja 2010 - 2014) za 2013 rok


Oświadczenia majątkowe Radnych (kadencja 2010 - 2014) za 2012 rok 


   

Oświadczenia majątkowe Radnych (kadencja 2010 - 2014) za 2011 rok


    

Oświadczenia majątkowe Radnych (kadencja 2010 - 2014)  za 2010 rok

 


    

Oświadczenia majątkowe Radnych (kadencja 2010 - 2014) na dzień 01.12.2010 r.

 


  

Wzór oświadczenia majątkowego: Wójta Gminy, Radnego Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika gminnej jednostki

   Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 988