RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zarządzenia Wójta - 2014 rok

 1. Zarządzenie nr 1/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości dotacji na dziecko na dziecko w przedszkolach niepublicznych w 2014 r.
 2. Zarządzenie nr 2/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Gminie Wola Krzysztoporska
 3. Zarządzenie nr 3/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na projektowaną lokalizację sieci szerokopasmowego internetu na działkach stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 4. Zarządzenie nr 4/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
 5. Zarządzenie nr 5/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 6. Zarządzenie nr 6/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2007 Wójta Gminy z dnia 19 października 2007 roku w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego obowiązującego w umowach dzierżawy zawartych na czas oznaczony nie dłużej niż 3 lata
 7. Zarządzenie nr 7/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia w 2014 roku finału gminnego ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Gminy Wola Krzysztoporska
 8. Zarządzenie nr 8/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego Gminy Wola Krzysztoporska
 9. Zarządzenie nr 9/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2014
 10. Zarządzenie nr 10/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
  sportu jak i również krajoznawstwa i turystyki realizowanych w 2014 roku
 11. Zarządzenie nr 11/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu o naborze kandydatów do komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, dotyczących zlecenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu jak również krajoznawstwa i turystyki realizowanych w 2014 roku
 12. Zarządzenie nr 12/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 13. Zarządzenie nr 13/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 14. Zarządzenie nr 14/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 15. Zarządzenie nr 15/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 16. Zarządzenie nr 16/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 17. Zarządzenie nr 17/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kolonia Woźniki stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 18. Zarządzenie nr 18/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych i zmian w budżecie, oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 19. Zarządzenie nr 19/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 20. Zarządzenie nr 20/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oraz wzoru zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły
 21. Zarządzenie nr 21/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 22. Zarządzenie nr 22/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2004 z dnia 15 marca 2004 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 23. Zarządzenie nr 23/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, dotyczących zlecenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak i również krajoznawstawa i turystyki, realizowanych w 2014 roku
 24. Zarządzenie nr 24/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 25. Zarządzenie nr 25/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie sposobu rozliczania poniesionych kosztów w Referacie Wodociągów i Kanalizacji, oraz Referacie Gospodarki Komunalnej
 26. Zarządzenie nr 26/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 27. Zarządzenie nr 27/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku w miejscowości Parzniewice nr 50, w budynku mieszkalnym Parzniewice nr 12, oraz w budynku użytkowym w Gomulinie przy ulicy
  Trybunalskiej nr 12 stanowiących własność Gminy WoIa Krzysztoporska
 28. Zarządzenie nr 28/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nr 13, 15, 21, 23, 27 i 29 w Woli Krzysztoporskiej stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 29. Zarządzenie nr 29/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 30. Zarządzenie nr 30/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury realizacji inwestycji w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska (roboty budowlane objęte przepisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych)
 31. Zarządzenie nr 31/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia na 2014 rok maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przeznaczane
 32. Zarządzenie nr 32/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 373/1 (obręb geoderyjny Woźniki) o powierzchni 873 m2, zabudowanei budynkiem o powierzchni użytkowej 147,5 m2, stanowiącej własność Gminy WoIa Krzysztoporska w trybie bezprzetargowym
 33. Zarządzenie nr 33/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych i zmian w budżecie
 34. Zarządzenie nr 34/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ulicy Kościuszki nr 19 w Woli Krzysztoporskiej stanowiących własność Gminy WoIa Krzysztoporska
 35. Zarządzenie nr 35/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 36. Zarządzenie nr 36/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 37. Zarządzenie nr 37/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 38. Zarządzenie nr 38/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 39. Zarządzenie nr 39/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
 40. Zarządzenie nr 40/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego
 41. Zarządzenie nr 41/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych
 42. Zarządzenie nr 42/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 43. Zarządzenie nr 43/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
 44. Zarządzenie nr 44/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie w sprawie ustalenie Regulaminu wprowadzającego zasady korzystania z samochodów służbowych przez pracowników Referatu Wodociągów i Kanalizacji
 45. Zarządzenie nr 45/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 46. Zarządzenie nr 46/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kolonia Woźniki stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 47. Zarządzenie nr 47/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 48. Zarządzenie nr 48/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 49. Zarządzenie nr 49/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia w 2014 roku ewakuacji doraźnej w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 50. Zarządzenie nr 50/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 51. Zarządzenie nr 51/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2014
 52. Zarządzenie nr 52/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 53. Zarządzenie nr 53/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, polożonej w obrębie Kacprów
 54. Zarządzenie nr 54/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 55. Zarządzenie nr 55/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Woli Krzysztoporskiej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 56. Zarządzenie nr 56/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu dla lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki nr 19, oznaczonego nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
 57. Zarządzenie nr 57/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego i garażu będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki nr 19, oznaczonego nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
 58. Zarządzenie nr 58/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 59. Zarządzenie nr 59/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na lokal socjalny
 60. Zarządzenie nr 60/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zmian w budżecie oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 61. Zarządzenie nr 61/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji do sprawdzenia pod względem formalnym dotacji wniosku o udzielenie dotacji celowej na wykonanie robót budowlanych w kościele Rzymsko-Katolickim w Milejowie
 62. Zarządzenie nr 62/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 63. Zarządzenie nr 63/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 64. Zarządzenie nr 64/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 65. Zarządzenie nr 65/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 66. Zarządzenie nr 66/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodu Dożynek Gminnych w 2014 r.
 67. Zarządzenie nr 67/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  własnych gmin oraz zmian w budżecie
 68. Zarządzenie nr 68/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 69. Zarządzenie nr 69/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 70. Zarządzenie nr 70/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 71. Zarządzenie nr 71/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 72. Zarządzenie nr 72/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
 73. Zarządzenie nr 73/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczorrych do dzierżawy
 74. Zarządzenie nr 74/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 75. Zarządzenie nr 75/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 76. Zarządzenie nr 76/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 77. Zarządzenie nr 77/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 78. Zarządzenie nr 78/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku
 79. Zarządzenie nr 79/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 80. Zarządzenie nr 80/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej
 81. Zarządzenie nr 81/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów dotacji otrzymanej z państwowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zmian w budżecie
 82. Zarządzenie nr 82/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na lokal socjalny
 83. Zarządzenie nr 83/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 września 2014 roku w sprawie stosowania obciążeń za prace wykonywane u odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych na podstawie ich pisemnego zlecenia
 84. Zarządzenie nr 84/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 września 2014 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 81/14 z dnia 4 września oraz zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zmian w budżecie
 85. Zarządzenie nr 85/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Woli Krzysztoporskiej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 86. Zarządzenie nr 86/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację wlasnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 87. Zarządzenie nr 87/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu
  tych miejsc do publicznej wiadomości
 88. Zarządzenie nr 88/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 11 Woli Krzysztoporskiej stanowiącej w|asność Gminy Wola Krzysztoporska
 89. Zarządzenie nr 89/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 października 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 90. Zarządzenie nr 90/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych en zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 91. Zarządzenie nr 91/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 października 2014 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 16 listopada 2014 roku
 92. Zarządzenie nr 92/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 93. Zarządzenie nr 93/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian kwot dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
 94. Zarządzenie nr 94/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz znian w budżecie
 95. Zarządzenie nr 95/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej obrębie Parzniewice Duże
 96. Zarządzenie nr 96/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
 97. Zarządzenie nr 97/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 98. Zarządzenie nr 98/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 99. Zarządzenie nr 99/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian kwot dotacji celowej na realizację zadań bieżcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
 100. Zarządzenie nr 100/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2015 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
 101. Zarządzenie nr 101/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, zmian w budżecie oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 102. Zarządzenie nr 102/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 103. Zarządzenie nr 104/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 104. Zarządzenie nr 105/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego, przeznaczonego pod działalność gospodarczą, w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 32, stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska
 105. Zarządzenie nr 106/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność gospodarczą w budynku Placówki oświatowej w Gomulinie przy ulicy Szkolnej nr 2, stanowiącego
  wlasność Gminy Wola Krzysztoporska
 106. Zarządzenie nr 107/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dla lokali użytkowych położonych w budynku Zespołu Szkolno - Gimnazja|nego w wo|i Krzysztoporskiej oraz w budynku Placówki oświatowej w Gomulinie z tytu|u najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
 107. Zarządzenie nr 108/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska niezbędnych do dokonania rozliczeń pomiędzy gminami w 2014 r.
 108. Zarządzenie nr 109/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie ustalenia zasad rozliczenia ciepła w Kompleksie Oświatowym w Gomulinie
 109. Zarządzenie nr 110/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2013 z dnia 17 października 2013 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie ustalenia zasad rozliczenia ciepła w Kompleksie Oświatowym w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104
 110. Zarządzenie nr 111/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień pub|icznych przez Gminę Wola Krrysztoporska
 111. Zarządzenie nr 112/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/14 z dnia 14 listopada 2014 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2015 z objaśnieniami  oraz projektu wieloletrriej prognozy finansowej
 112. Zarządzenie nr 113/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie znian planu dochodów i wydatków budżetowych miązanych ze znianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budlżetowych oraz znian w budżecie
 113. Zarządzenie nr 114/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na lokal socjalny
 114. Zarządzenie nr 115/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowejOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 19.01.2015
Podpisał: Roman Drozdek
Dokument z dnia: 16.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 796