RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zarządzenia Wójta Gminy - 2013 rok

  

 1. Zarządzenie nr 1/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 2. Zarządzenie nr 2/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 3. Zarządzenie nr 3/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości plzeznaczonej do dzierżawy
 4. Zarządzenie nr 4/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 5. Zarządzenie nr 5/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 6. Zarządzenie nr 6/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych w 2013 r.
 7. Zarządzenie nr 7/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 8. Zarządzenie nr 8/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia rwykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 9. Zarządzenie nr 9/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
 10. Zarządzenie nr 10/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie stosowania obciążeń za prace wykonywane u odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych na podstawie ich pisemnego zlecenia
 11. Zarządzenie nr 11/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 12. Zarządzenie nr 12/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 13. Zarządzenie nr 13/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2013 roku
 14. Zarządzenie nr 14/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 15. Zarządzenie nr 15/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia na 2013 rok maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli oraz specjalności i form  kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 16. Zarządzenie nr 16/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 17. Zarządzenie nr 17/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkolach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2013
 18. Zarządzenie nr 18/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych, oraz zmian w budżecie
 19. Zarządzenie nr 19/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2013 roku
 20. Zarządzenie nr 20/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 21. Zarządzenie nr 21/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
 22. Zarządzenie nr 22/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu pomieszczeń użytkowych w budynku gminnym w miejscowości Wola Krzysztoporska ul. Południowa nr 2
 23. Zarządzenie nr 23/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły podstawowej podczas jego nieobecności
 24. Zarządzenie nr 24/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmiany w systemie komputerowym "Bestia"
 25. Zarządzenie nr 25/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 26. Zarządzenie nr 26/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wprowadzenia 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej położonej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej
 27. Zarządzenie nr 27/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 marca 2013 roku zmieniaiące Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 28. Zarządzenie nr 28/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ulicy Kościuszki nr 19 w Woli Krzysztoporskiej budynku użytkowym w Gomulinie ul. Trybunalska nr. 12, w budynku mieszkalnym Parzniewice nr 12 oraz budynku użytkowo-mieszkalnym Parzniewice Duże nr 50 stanowiących wlasność Gminy Wola Krzysztoporska
 29. Zarządzenie nr 29/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia w 2013 roku ewakuacji doraźnej w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 30. Zarządzenie nr 30/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły podstawowej podczas jego nieobecności
 31. Zarządzenie nr 31/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2013
 32. Zarządzenie nr 32/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/13 dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wieiskich na lata 2007 -2013
 33. Zarządzenie nr 33/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 34. Zarządzenie nr 34/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 35. Zarządzenie nr 35/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 36. Zarządzenie nr 36/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 37. Zarządzenie nr 37/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Rokszyce II
 38. Zarządzenie nr 38/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży polożonych w obrębie Wola Krzysztoporska 
 39. Zarządzenie nr 39/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Wladysławów
 40. Zarządzenie nr 40/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Bujnach
 41. Zarządzenie nr 41/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 42. Zarządzenie nr 42/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 43. Zarządzenie nr 43/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Woli Krzysztoporskiej
 44. Zarządzenie nr 44/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Parzniewicach
 45. Zarządzenie nr 45/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej
 46. Zarządzenie nr 46/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kolonia Woźniki
 47. Zarządzenie nr 47/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 48. Zarządzenie nr 48/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 49. Zarządzenie nr 49/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 50. Zarządzenie nr 50/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej, będącej w użytkowaniu wieczystym
 51. Zarządzenie nr 51/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazów o sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 52. Zarządzenie nr 52/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kacprów
 53. Zarządzenie nr 53/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bujnach
 54. Zarządzenie nr 54/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Parznierwicach
 55. Zarządzenie nr 55/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej
 56. Zarządzenie nr 56/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoly Podstawowej w Bujnach
 57. Zarządzenie nr 57/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej
 58. Zarządzenie nr 58/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację wlasnych zadań budżetowych oraz zmianw budżecie
 59. Zarządzenie nr 59/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie naliczenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych nr 13,15, 21, 23, 27, 29 w Woli Krzysztoporskiej
 60. Zarządzenie nr 60/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzniewicach
 61. Zarządzenie nr 61/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 62. Zarządzenie nr 62/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 63. Zarządzenie nr 63/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 64. Zarządzenie nr 64/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
 65. Zarządzenie nr 65/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej i Instrukcji obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Gminie Wo|a Krzysztoporska
 66. Zarządzenie nr 66/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych wiązanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 67. Zarządzenie nr 67/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzadaży położonych w obrębie Mąkolice
 68. Zarządzenie nr 68/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 69. Zarządzenie nr 69/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej
 70. Zarządzenie nr 70/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 71. Zarządzenie nr 71/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 72. Zarządzenie nr 72/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników
 73. Zarządzenie nr 73/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 74. Zarządzenie nr 74/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 75. Zarządzenie nr 75/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży płlożonej w miejscowości Rokszyce II
 76. Zarządzenie nr 76/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 77. Zarządzenie nr 77/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 78. Zarządzenie nr 78/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 79. Zarządzenie nr 79/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds.szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską /deszcz nawalny/ i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Wola Krzysztoporska
 80. Zarządzenie nr 80/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 81. Zarządzenie nr 81/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodu Dożynek Gminnych w 2013 r.
 82. Zarządzenie nr 82/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny pracownikom Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej
 83. Zarządzenie nr 83/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 84. Zarządzenie nr 84/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celonych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 85. Zarządzenie nr 85/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dla części nieruchomości położonej w Bujnach przy Szkole Podstawowej zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej na czas oznaczony w trybie przetargowym
 86. Zarządzenie nr 86/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach na czas oznaczony w trybie przetargowym
 87. Zarządzenie nr 87/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych pracowników zatrudnionych w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w sprawach dodatków mieszkaniowych
 88. Zarządzenie nr 88/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego
 89. Zarządzenie nr 89/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 90. Zarządzenie nr 90/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie naliczenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych nr 13, 15, 21, 23, 27, 29 w Woli Krzysztoporskiej
 91. Zarządzenie nr 91/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach
 92. Zarządzenie nr 92/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 93. Zarządzenie nr 93/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 września 2013 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 94. Zarządzenie nr 94/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 września 2013 roku w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych w 2013 r.
 95. Zarządzenie nr 95/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kozierogi
 96. Zarządzenie nr 96/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Mieszkaniowego
 97. Zarządzenie nr 97/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 98. Zarządzenie nr 98/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i ze zmianą kwot dotacji celołrych na realizację własnych zadań budżetowych, zmian w budżecie oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 99. Zarządzenie nr 99/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 100. Zarządzenie nr 100/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat niezależnych od właściciela dla najemców mieszkalnych w lokali budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nr 21, 23 w Woli Krzysztoporskiej oraz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku gminnym przy ul. Kościuszki nr 19
 101. Zarządzenie nr 101/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 102. Zarządzenie nr 102/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska
 103. Zarządzenie nr 103/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 104. Zarządzenie nr 104/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Wola Krzysztoporska
 105. Zarządzenie nr 105/13 Wójta Gminy (Szefa OC) Wola Krzysztoporska z dnia 11 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 roku ćwiczeń w zakresie współdziałania Stałego Dyźuru Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska i oceny gotowości bojowej tych jednostek
 106. Zarządzenie nr 106/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia ciepła w Kompleksie Oświatowym w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104
 107. Zarządzenie nr 107/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
 108. Zarządzenie nr 108/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej
 109. Zarządzenie nr 109/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych i zmian w budżecie
 110. Zarządzenie nr 110/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 111. Zarządzenie nr 111/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych i zmian w budżecie
 112. Zarządzenie nr 112/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych i zmian w budżecie
 113. Zarządzenie nr 113/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska
 114. Zarządzenie nr 114/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 115. Zarządzenie nr 115/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego
 116. Zarządzenie nr 116/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2014 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
 117. Zarządzenie nr 117/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 118. Zarządzenie nr 118/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku Gminy Wola Krzysztoporska
 119. Zarządzenie nr 119/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,"Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Wola Krzysztoporska"
 120. Zarządzenie nr 120/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ''Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gminie Wola Krzysztoporska"
 121. Zarządzenie nr 121/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia ''Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Wola Krzysztoporska"
 122. Zarządzenie nr 122/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 123. Zarządzenie nr 123/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 124. Zarządzenie nr 124/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmianą kwot dotacji ce|owych na realizację własnych zadań budżetowych i zmian w budżecie oraz
  pneniesienia środków z rezerwy budżetowej
 125. Zarządzenie nr 125/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 126. Zarządzenie nr 126/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystania samochodu służbowego Chevrolet Orlando w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 127.  
 128. Zarządzenie nr 128/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Siomki
 129. Zarządzenie nr 129/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 116/13 z dnia 15 listopada 2013 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2014 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
 130. Zarządzenie nr 130/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację wlasnych zadań budżetowych, zmian w budżecie
  oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 131. Zarządzenie nr 131/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeg|ądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 132. Zarządzenie nr 132/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2013 z dnia 17 października 2013 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie ustalenia zasad rozliczenia ciepła w Kompleksie Oświatowym w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104
 133. Zarządzenie nr 133/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu użyczania sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej, Gimnazjum w Gomulinie i Szkole Podstawowej w Bujnach
 134. Zarządzenie nr 134/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 108/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie ustalenia zasad rozliczenia ciepła w Kompleksie Oświatowym w Gomulinie
 135. Zarządzenie nr 135/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej
 136. Zarządzenie nr 136/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w Zrządzeniu Nr 130/13 z dnia 12.12.2013 r.Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 04.04.2014
Podpisał: Roman Drozdek
Dokument z dnia: 10.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 608