RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej powołana Zarządzeniem Nr 108/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 października 2013 r. Działa na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 poz. 1356 z póź. zm.) oraz Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594).

Skład osobowy:

1. Klaudia Gwadera – Przewodnicząca
2. Danuta Markiewicz – Wiceprzewodnicząca
3. Karolina Piotrkowska – Członek
4. Marta Kopacka - Członek
5. Małgorzata Walas – Członek
6. Karol Wrzeszcz – Członek
7. Piotr Burnant - Członek

Obsługa:

Marta Kopacka – Pełnomocnik GKRPA

Dni i godziny pracy:

  • poniedziałek:  800 – 1400
  • wtorek:  800 – 1600
  • czwartek:  800 – 1600
  • piątek 800 – 1600


Zakres działalności GKRPA:

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii oraz przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej na terenie gminy.
3. Realizacja Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4. Współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki uzależnień.
5. Prowadzenie świetlic środowiskowych.
6. Organizacja turniejów oraz konkursów o tematyce profilaktycznej.
7. Organizacja obozów profilaktyczno - wypoczynkowych dla dzieci.
8. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – współpraca z terapeutą, psychologiem.
9. Wnioskowanie do Sądu o objęcie przymusowym leczeniem osób uzależnionych.
10. Współpraca z Poradnią dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie, Oddziałem Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Szkołami oraz Policją.
11. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestnictwo w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
12. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
13. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Punkt Konsultacyjny mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej
ul. Południowa 2 (wejście od strony parkingu, ostatnie drzwi).

Punkt prowadzi Pani Katarzyna Bednarek - psycholog, która informuje o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, o ruchach samopomocowych, motywuje do podjęcia leczenia.


Godziny pracy:

  • poniedziałek: 1600 – 1800
  • środa: 900 – 1200


Sprawy osób uzależnionych od alkoholu Komisja rozpatruje na podstawie wniosków (załącznik nr 1) kierowanych przez osoby zainteresowane, organizacje społeczne, Policję, które można składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Dokumenty do pobrania:

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 03.04.2014
Podpisał: Marta Kopacka
Dokument z dnia: 15.05.2011
Dokument oglądany razy: 6 755