RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska - 2013 rok

 1. Uchwała nr XXVIII/239/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 2. Uchwała nr XXVIII/240/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2013 rok
 3. Uchwała nr XXVIII/241/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 roku Nr XXVI/223/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska
 4. Uchwała nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska
 5. Uchwała nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2012 – 2014 stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XXIV/213/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2012 – 2014
 6. Uchwała nr XXVIII/244/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bogdanów
 7. Uchwała nr XXIX/245/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 (zip)
 8. Uchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice
 9. Uchwała nr XXIX/247/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 10. Uchwała nr XXIX/248/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Wola Krzysztoporska
 11. Uchwała nr XXX/249/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 12. Uchwała nr XXX/250/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 (zip)
 13. Uchwała nr XXX/251/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 14. Uchwała nr XXX/252/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 15. Uchwała nr XXX/253/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
 16. Uchwała nr XXX/254/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 17. Uchwała nr XXX/255/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 18. Uchwała nr XXX/256/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 19. Uchwała nr XXX/257/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabywania urządzeń kanalizacyjnych
 20. Uchwała nr XXX/258/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Woźniki
 21. Uchwała nr XXX/259/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Władysławów
 22. Uchwała nr XXX/260/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Wola Krzysztoporska
 23. Uchwała nr XXXI/261/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Wola Krzysztoporska
 24. Uchwała nr XXXI/262/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 25. Uchwała nr XXXII/263/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 26. Uchwała nr XXXII/264/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 (zip)
 27. Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporsk (zip)
 28. Uchwała nr XXXII/266/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/252/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 29. Uchwała nr XXXII/267/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2014
 30. Uchwała nr XXXII/268/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 31. Uchwała nr XXXII/269/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska
 32. Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
 33. Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
 34. Uchwała nr XXXII/272/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2013 roku
 35. Uchwała nr XXXII/273/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kacprów
 36. Uchwała nr XXXII/274/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 37. Uchwała nr XXXIII/275/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
 38. Uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia "Księdza Mariana Wiewiórowskiego"
 39. Uchwała nr XXXIV/277/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 40. Uchwała nr XXXIV/278/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 (zip)
 41. Uchwała nr XXXIV/279/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska  (zip)
 42. Uchwała nr XXXIV/280/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wola Krzysztoporska
 43. Uchwała nr XXXIV/281/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów
 44. Uchwała nr XXXIV/282/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Mąkolice
 45. Uchwała nr XXXIV/283/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie przekazania skargi
 46. Uchwała nr XXXV/284/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 47. Uchwała nr XXXV/285/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013  (zip)
 48. Uchwała nr XXXV/286/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska  (zip)
 49. Uchwała nr XXXV/287/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru w miejscowości Bogdanów
 50. Uchwała nr XXXV/288/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 51. Uchwała nr XXXV/289/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012
 52. Uchwała nr XXXVI/290/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok
 53. Uchwała nr XXXVI/291/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Parzniewice Duże
 54. Uchwała nr XXXVI/292/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie przebudowy dróg w miejscowości Oprzężów
 55. Uchwała nr XXXVI/293/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 (zip)
 56. Uchwała nr XXXVI/294/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 57. Uchwała nr XXXVI/295/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wola Krzysztoporska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 58. Uchwała nr XXXVI/296/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
 59. Uchwała nr XXXVI/297/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w formie darowizny, na rzecz Gminy Wola Krzysztoporska, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, położonej w obrębie Bujny
 60. Uchwała nr XXXVI/298/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gąski
 61. Uchwała nr XXXVII/299/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 (zip)
 62. Uchwała nr XXXVII/300/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 63. Uchwała nr XXXVII/301/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (zip)
 64. Uchwała nr XXXVII/302/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Rokszyce II (zip)
 65. Uchwała nr XXXVII/303/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kozierogi
 66. Uchwała nr XXXVII/304/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie rowów w miejscowości Oprzężów
 67. Uchwała nr XXXVIII/305/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 września 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 68. Uchwała nr XXXVIII/306/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 (zip)
 69. Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 70. Uchwała nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwałyNr XXXVI/296/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
 71. Uchwała nr XXXVIII/309/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 września 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 72. Uchwała nr XXXVIII/310/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kozierogi
 73. Uchwała nr XXXIX/311/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska
 74. Uchwała nr XXXIX/312/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 75. Uchwała nr XXXIX/313/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 76. Uchwała nr XXXIX/314/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 (zip)
 77. Uchwała nr XXXIX/315/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 78. Uchwała nr XXXIX/316/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych
 79. Uchwała nr XXXIX/317/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie przepustu i kolektora krytego oraz konserwacji rowu w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kolonia Oprzężów na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 80. Uchwała nr XXXIX/318/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 81. Uchwała nr XXXIX/319/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 82. Uchwała nr XXXIX/320/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 83. Uchwała nr XXXIX/321/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 84. Uchwała nr XL/322/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 85. Uchwała nr XL/323/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 (zip)
 86. Uchwała nr XL/324/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 87. Uchwała nr XL/325/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
 88. Uchwała nr XL/326/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/158/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola
  Krzysztoporska
 89. Uchwała nr XL/327/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru w miejscowości Bogdanów
 90. Uchwała nr XLI/328/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
 91. Uchwała nr XLI/329/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 (zip)
 92. Uchwała nr XLI/330/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska (zip)
 93. Uchwała nr XLI/331/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku
 94. Uchwała nr XLI/332/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w związku ze złozoną rezygnacją oraz zmiany uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie
  powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 95. Uchwała nr XLI/333/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

 Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 30.03.2014
Podpisał: Teresa Ulcyfer
Dokument z dnia: 04.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 049