RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Referat Budownictwa

 

Dane kontaktowe, zadania, formularze do pobrania

  

Dane kontaktowe:

p.o. Kierownika - Paweł Zajączkowski - tel. 44 616-39-74, pok. 6a

 • drogi
 • inwestycje
 • opiniowanie projektu decyzji
 • zajęcie pasa drogowego

 


Wanda Podleska - tel. 44 616-39-73, pok. 7

 • inwestycje
 • oświetlenie uliczne

 


Krystyna Kicińska - tel. 44 616-39-73, pok. 7

 • informacje o terenie
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • inwestycje

 


Katarzyna Kowalska - tel. 44 616-39-72, pok. 6

 • wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów
 • utrzymywanie zieleni
 • decyzje środowiskowe
 • pomniki przyrody
 • wydawanie opinii akustycznych
 • zabytki

 


Aleksandra Mucha - tel. 44 616-39-72, pok. 6

 • decyzje o warunkach zabudowy
 • plan miejscowy

 


Tomasz Szustkiewicz - tel. 44 616-39-73, kom. 665 140 551, pok. 7

 • eksploatacja dróg
 • inwestycje drogowe

  


  

Do zadań Referatu Budownictwa należy:
1) prowadzenie inwestycji gminnych, ich nadzór oraz kontrola;
2) przekazywanie do Referatu Finansów i Budżetu informacji o dokonanych odbiorach i przejęciu do eksploatacji inwestycji gminnych;
3) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:
a) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
e) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wyników w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
g) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
h) ustalanie wysokości, naliczanie i wydawanie decyzji w zakresie opłat planistycznych,
i) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu;
j) uzgadnianie ze stanowiskiem GG projektów opinii wstępnego podziału nieruchomości;
k) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
l) przechowywanie kopii decyzji dotyczących pozwoleń na budowę i użytkowanie;
4) prowadzenie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych;
5) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi ulicami w tym w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) budowa, modernizacja i ochrona dróg,
d) zarządzanie drogami,
e) określaniem szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynacją i obsługą we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
g) prowadzenie spraw obejmujących modernizację, naprawy remonty oraz odśnieżanie dróg.
6) planowanie zakupów, dostaw materiałowych dla potrzeb dla Referatu i Urzędu;
7) gospodarka środkami trwałymi, maszynami i samochodami, sprzętem i wyposażeniem:
a) prowadzenie gospodarki paliwami, olejami, smarami, ogumieniem,
b) obsługa ewidencyjna ruchu transportu, kontrola kart i zasadności wykorzystania środków transportu i sprzętu dla podległych pracowników;
8) sporządzanie analiz technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
9) ochrona i kształtowanie środowiska, w tym sprawy:
a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
c) ochrony środowiska przed odpadami,
d) ochrony powietrza atmosferycznego;
10) prowadzenie spraw dotyczących wyrobów azbestowych;
11) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej, w tym w szczególności:
a) prowadzenie spraw z zakresu energetyki i telekomunikacji,
b) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
c) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych;
12) oświetlenia dróg i ulic.

 


  

Formularze do pobrania (format pdf):

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 25.02.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 13 251